Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.118.784

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 17 grudnia 1920 r.
przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy punktu 13 art. 2 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, - oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw № 46 poz. 284), mogą pobierać za pracę przy recepturze (taxa laborum) opłatą podług załączonego cennika.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie unieważnia się cennik opłat za pracę przy recepturze, obowiązujący na mocy rozporządzenia z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ustaw № 46 poz. 284).

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za prace przy recepturze.

(TAXA LABORUM)

ceny w fenigach.

1.Za wydanie według recepty lekarza środków leczniczych gotowych, niezłożonych (simplicia) płynnych i niepłynnych bez względu na ilość, za każdy200
2.Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem bez różnicy liczby i ilości składników400
Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie należy.
3.Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiekbądź środków leczniczych, bez względu na liczbę i ilość600
4.Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturatio), zawiesiny (emuisio), zawiesino-napary, powidełka i galaretki bez wzglądu na liczbą i ilość wchodzących w nie składników..800
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiekbądź środków bez wzglądu na ich liczbą i ilość.200
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników bez- wzglądu na ich liczbą i ilość100
5.Za sterylizacją cieczy nie w ampułkach, bez wzglądu na ilość pobiera się oddzielnie1000
6.Za napełnienie (z zatopieniem i sterylizacją) szklanych ampułek, za pierwsze trzy1400
Za każdą nastąpną100
7.Za przyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środków bez wzglądu na ilość800
8.Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,0250
Powyżej 100,0 za każde następne 100,0100
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek (ogrubny-grossus), o ile nie przepisano "pulv. subtilissimus".
9.Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez wzglądu na ilość500
10.Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy-proszek lub dawką40
11.a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek1200
b) Za wszystkie następne 30 po400
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".
II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie ceną użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).
c) Za pokrycie pigułek kolodjonern za każde 30 pigułek.500
d) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek500
e) Za pokrycie srebrem za każde 30 pigułek1500
f) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratyną za każde 30 pigułek1000
g) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek..-
Przy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materjału.
12.Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pastylki (rotul trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do1200
powyżej 5 za każdą sztukę50
13.Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumos) z wszekiemi rękoczynami do 10 sztuk1200
powyżej 10 sztuk za każdą40
14.Za przygotowanie i podzielenie czopków (supposit) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę200
15.a) Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw.1200
Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm.- 3.0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1.5.
b) Za użyte płótno za 1 cm. kw10
c) Za użyty sparadrap za 1 cm. kw20
d) Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie wielkość tegoż, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:
cm2zwykł.cienk.
1)Formaauricularis12,52,01,25
2)"chartae lusoriae}

}

508,04,0
3)"volaemanusminor.
4)"""major.}

}

7512,06,0
5)"palmae"min.
6)"""major.12520,010,0
7)"voluminislibrioctav20030,015,0
8)"""quarti40060,030,0
16.Za owinięcie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z pieczątką, sygnaturą i kopją recepty na sygnaturze; za sygnaturę, kartkę, pieczątkę i kopję recepty na sygnaturze lekarstw wydawanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznurkiem, za sygnaturę z kopją recepty, kartkę i pieczątkę..400
Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza "pro paupere", wówczas należy pobierać tylko opłatę za korek50
Innej opłaty, wynikającej z tego p. 16 w danym przypadku nie pobiera się.
17.Za owinięcie i owiązanie, pieczątkę i kartkę przy sprzedaży odręcznej40