Szwajcaria-Polska. Protokół dodatkowy do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r. Warszawa.1935.09.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.80.493

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 30 października 1935 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r., do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko - szwajcarskiej, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiani co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokółu dodatkowego, podpisanego dnia 20 września 1935 r., do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokółu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Układu Dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do Konwencji Handlowej zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r.

Niżej podpisani Pełnomocnicy, zaopatrzeni w pełnomocnictwa uznane za dobre i w należytej formie, oświadczają, iż zgodzili się uzupełnić Układ Dodatkowy, podpisany dnia 3 lutego 1934 roku do Konwencji Handlowej zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 roku w sposób następujący:

Zniżki celne ustalone w liście A, załączonej do wspomnianego wyżej Układu Dodatkowego, dla pewnych produktów chemicznych wyszczególnionych w następujących pozycjach taryfy celnej polskiej, będą stosowane do 31 grudnia 1935 r.:

Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towaruCło przywozowe od 100 kg w złotych
397 ex p. 12Produkty kondensacji paranitrobenzaldehydu z parafenylenodwuaminą160.-
397 ex p. 12Zasada żółcieni pyrogenowej N160.-
398 ex p. 7Kwas 1.8 dwuoksynaftalino 3.6 dwusulfonowy (kwas chromotropowy)160.-
398 ex p. 9Ortonitrokrezol (nitroortokrezol)160.-
399 ex p. 6 bMoczan kwasu izogamma250.-
399 ex p. 6 cMetyloaminooksyfenazyna135.-
400 ex p. 1Kwas fenylosulfopyrazolonokarbonowy35.-

Niniejszy Protokół będzie ratyfikowany możliwie jak najprędzej i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Bernie.

Wejdzie on w życie trzydziestego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 1935 roku.

Na dowód czego wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszy Protokół Dodatkowy.

Sporządzono w Warszawie, w dwóch egzemplarzach, dnia 20 września 1935 r.