Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.

Rozdział  3.

Organizacje i zgromadzenia studenckie.

Art.  55.

Studenci mają prawo należenia do organizacji politycznych i społecznych na zasadach ogólnych.

Art.  56.
1. Studenci mają prawo zakładania na terenie szkół:
1) oddziałów ogólnomłodzieżowych organizacji ideowo-wychowawczych,
2) oddziałów organizacji (stowarzyszeń) studenckich, społecznych i zrzeszeń uczelnianych - jeżeli Minister wyraził zgodę na ich działalność na terenie szkoły,
3) kół naukowych przy jednostkach organizacyjnych szkoły - jeśli rektor wyraził zgodę na ich działalność w szkole.
2. Członkami oddziałów organizacji, zrzeszeń i kół naukowych, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby odbywające studia w szkołach lub pracownicy tych szkół, inne zaś osoby - za zgodą Ministra.
3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego rozdziału używa się określenia "organizacja studencka", przez określenie to należy rozumieć oddział organizacji studenckiej, społecznej (stowarzyszenia), zrzeszenie uczelniane lub koło naukowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3.
Art.  57.
1. Organizacje młodzieżowe i zrzeszenia studenckie powinny współdziałać ze szkołą w ideowym wychowaniu młodzieży, ułatwiając jej przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa socjalistycznego, oraz rozwijać i pogłębiać jej zainteresowania w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.
2. Koła naukowe mają na celu budzenie głębszych zainteresowań i przygotowanie do pracy badawczej w dziedzinach wiedzy, reprezentowanych przez poszczególne katedry, wydziały lub inne jednostki organizacyjne szkoły.
Art.  58.
1. Nadzór i opiekę nad organizacją studencką sprawuje rektor za pośrednictwem opiekuna.
2. Opiekuna powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich szkoły.
Art.  59.

Organizacje studenckie podlegają rejestracji. Rejestr tych organizacji prowadzi rektor.

Art.  60.

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb zakładania i rejestracji organizacji studenckich,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać statuty i regulaminy organizacji studenckich,
3) prawa i obowiązki opiekuna organizacji studenckich, rektora i senatu w stosunku do organizacji studenckich,
4) zakres współdziałania władz organizacji studenckich z organami szkoły,
5) zasady rozwiązywania organizacji studenckich oraz tryb ich likwidacji.
Art.  61.

Zasady odbywania zgromadzeń studenckich i członków organizacji studenckich na terenie szkoły, domu studenckiego i innych pomieszczeń szkoły określi w drodze rozporządzenia Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.