Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.

Rozdział  1.

Studia.

Art.  37.
1. Do odbywania studiów w szkole w charakterze studenta może być dopuszczona jedynie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub równorzędne świadectwo ukończenia szkoły średniej stopnia licealnego.
2. Kandydat na studia w szkole wyższej powinien wykazywać się właściwą postawą moralną i obywatelską.
3. Dopuszczenie do studiów w charakterze studenta może być uzależnione od odbycia praktyki zawodowej lub określonego stażu pracy i złożenia egzaminu wstępnego.
4. Minister może w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie zezwolić na dopuszczenie do studiów osoby, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1, lecz wykazuje dostateczny stopień przygotowania do studiów wyższych.
5. Minister określa szczegółowe warunki i tryb przyjęć na studia w szkole wyższej.
6. Minister ustala w ramach narodowych planów gospodarczych, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, liczbę studentów przyjmowanych w danym roku szkolnym na poszczególne kierunki studiów w poszczególnych szkołach.
Art.  38.

Przyjęcie w poczet studentów szkoły następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu na ręce rektora lub dziekana ślubowania, którego brzmienie i tryb składania ustala Minister.

Art.  39.

W uzasadnionym przypadku student może przejść na studia do innej szkoły za zgodą rektorów obydwóch szkół.

Art.  40.

Osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub równorzędne, lecz nie ma możliwości odbywania studiów według obowiązującego regulaminu, może być przyjęta za zgodą rektora na studia w charakterze eksterna. Przepis art. 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art.  41.

Osoba, która ukończyła studia w szkole wyższej lub odpowiada innym warunkom niezbędnym dla uzyskania stopnia naukowego doktora, określonym w przepisach o stopniach naukowych i tytułach naukowych, może być przyjęta na studia doktoranckie, których celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Art.  42.
1. Zasady przyjmowania na studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego, studia i kursy specjalne oraz na inne studia i kursy, jak również prawa i obowiązki osób uczęszczających na te studia i kursy - określa Minister.
2. Zasady odbywania studiów doktoranckich określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Art.  43.

Przepisy dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób uczęszczających na studia i kursy, o których mowa w art. 42, o ile przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej.

Art.  44.
1. Szkoły wydają absolwentom studiów magisterskich dyplomy ukończenia studiów wyższych stwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego tytułu ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Szkoły wydają absolwentom studiów zawodowych, prowadzonych w tych szkołach, dyplomy ukończenia wyższych studiów zawodowych; z otrzymaniem dyplomów może być połączone uzyskanie tytułów zawodowych, które może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Absolwentom studiów i kursów innych niż wymienione w ust. 1 i 2 szkoły wydają świadectwa o ukończeniu tych studiów i kursów.
4. Minister ustala bliższe określenie tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zależności od kierunku ukończonych studiów.
Art.  45.
1. Absolwenci studiów zawodowych, odbywanych w szkołach wyższych, lub studiów równorzędnych mogą być przyjmowani na studia w szkołach wyższych w celu uzyskania dyplomu magistra, magistra-inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego.
2. Zasady przyjmowania absolwentów studiów, o których mowa w ust. 1, określa Minister.
Art.  46.
1. Studia w szkole obejmują wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, praktyki, egzaminy, kolokwia, samodzielne prace pod kierunkiem nauczycieli akademickich oraz inne zajęcia objęte planem i regulaminem studiów.
2. Organizację i porządek studiów ustali regulamin wydany przez Ministra.
Art.  47.
1. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą mogą być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44.
2. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą są uznawane za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44, na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
3. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określi w drodze rozporządzenia zasady uznawania w drodze nostryfikacji dyplomów i tytułów uzyskanych za granicą za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44.