Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.

Dział  III.

Studia i studenci.

Art.  37.
1. Do odbywania studiów w szkole w charakterze studenta może być dopuszczona jedynie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub równorzędne świadectwo ukończenia szkoły średniej stopnia licealnego.
2. Kandydat na studia w szkole wyższej powinien wykazywać się właściwą postawą moralną i obywatelską.
3. Dopuszczenie do studiów w charakterze studenta może być uzależnione od odbycia praktyki zawodowej lub określonego stażu pracy i złożenia egzaminu wstępnego.
4. Minister może w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie zezwolić na dopuszczenie do studiów osoby, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1, lecz wykazuje dostateczny stopień przygotowania do studiów wyższych.
5. Minister określa szczegółowe warunki i tryb przyjęć na studia w szkole wyższej.
6. Minister ustala w ramach narodowych planów gospodarczych, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, liczbę studentów przyjmowanych w danym roku szkolnym na poszczególne kierunki studiów w poszczególnych szkołach.
Art.  38.

Przyjęcie w poczet studentów szkoły następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu na ręce rektora lub dziekana ślubowania, którego brzmienie i tryb składania ustala Minister.

Art.  39.

W uzasadnionym przypadku student może przejść na studia do innej szkoły za zgodą rektorów obydwóch szkół.

Art.  40.

Osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub równorzędne, lecz nie ma możliwości odbywania studiów według obowiązującego regulaminu, może być przyjęta za zgodą rektora na studia w charakterze eksterna. Przepis art. 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art.  41.

Osoba, która ukończyła studia w szkole wyższej lub odpowiada innym warunkom niezbędnym dla uzyskania stopnia naukowego doktora, określonym w przepisach o stopniach naukowych i tytułach naukowych, może być przyjęta na studia doktoranckie, których celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Art.  42.
1. Zasady przyjmowania na studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego, studia i kursy specjalne oraz na inne studia i kursy, jak również prawa i obowiązki osób uczęszczających na te studia i kursy - określa Minister.
2. Zasady odbywania studiów doktoranckich określają przepisy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Art.  43.

Przepisy dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób uczęszczających na studia i kursy, o których mowa w art. 42, o ile przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej.

Art.  44.
1. Szkoły wydają absolwentom studiów magisterskich dyplomy ukończenia studiów wyższych stwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego tytułu ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
2. Szkoły wydają absolwentom studiów zawodowych, prowadzonych w tych szkołach, dyplomy ukończenia wyższych studiów zawodowych; z otrzymaniem dyplomów może być połączone uzyskanie tytułów zawodowych, które może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Absolwentom studiów i kursów innych niż wymienione w ust. 1 i 2 szkoły wydają świadectwa o ukończeniu tych studiów i kursów.
4. Minister ustala bliższe określenie tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, w zależności od kierunku ukończonych studiów.
Art.  45.
1. Absolwenci studiów zawodowych, odbywanych w szkołach wyższych, lub studiów równorzędnych mogą być przyjmowani na studia w szkołach wyższych w celu uzyskania dyplomu magistra, magistra-inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego.
2. Zasady przyjmowania absolwentów studiów, o których mowa w ust. 1, określa Minister.
Art.  46.
1. Studia w szkole obejmują wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, praktyki, egzaminy, kolokwia, samodzielne prace pod kierunkiem nauczycieli akademickich oraz inne zajęcia objęte planem i regulaminem studiów.
2. Organizację i porządek studiów ustali regulamin wydany przez Ministra.
Art.  47.
1. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą mogą być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44.
2. Dyplomy i tytuły uzyskane za granicą są uznawane za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44, na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
3. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określi w drodze rozporządzenia zasady uznawania w drodze nostryfikacji dyplomów i tytułów uzyskanych za granicą za równorzędne z dyplomami i tytułami określonymi w art. 44.

Rozdział  2.

Obowiązki i prawa studenta.

Art.  48.

Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) zachowywanie postawy moralnej i obywatelskiej godnej studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) systematyczne i pilne zdobywanie wiedzy w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz do aktywnego uczestniczenia w budowie socjalizmu,
3) ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących porządek studiów oraz zarządzeń szkoły i organów zwierzchnich,
4) okazywanie należytego szacunku władzom szkoły oraz właściwe zachowywanie się względem przełożonych, personelu nauczającego i innych pracowników szkoły,
5) unikanie w postępowaniu swym wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności studenta,
6) przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia,
7) poszanowanie mienia szkoły i przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego.
Art.  49.

W okresie trwania zajęć szkolnych student bez zgody dziekana nie może przyjąć stałej pracy zarobkowej. Przepis ten nie dotyczy studentów studiów dla pracujących oraz innych studiów i kursów określonych przez Ministra.

Art.  50.
1. Studenci potrzebujący pomocy materialnej, wykazujący się dobrymi postępami w nauce i nienaganną postawą moralną i obywatelską, mogą uzyskać pomoc materialną w postaci stypendiów, zasiłków oraz prawa zamieszkania w domu studenckim.
2. Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia rodzaje i wysokość stypendiów i zasiłków oraz warunki i tryb przyznawania ich i cofania.
3. Minister ustala warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.
Art.  51.
1. Studenci przodujący w nauce mogą być wyróżniani i nagradzani.
2. Tryb i zasady nagradzania i wyróżniania studentów określi Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Art.  52.

Zakres i organizację pomocy lekarskiej i opieki nad zdrowiem studentów określa w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Art.  53.

Dziekan może udzielić studentowi urlopu na czas oznaczony, o ile zachodzi ważna przyczyna uniemożliwiająca przejściowo odbywanie studiów.

Art.  54.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1) ulgi, jakie obowiązane są świadczyć zakłady pracy zatrudnionym w nich osobom, odbywającym jednocześnie studia w szkołach,
2) obowiązki zakładów pracy w zakresie przyjmowania studentów na praktyki, objęte planem studiów, jak również na praktyki określone w art. 37 ust. 3, warunki odbywania tych praktyk oraz obowiązki zakładów pracy i szkół w stosunku do studentów odbywających praktyki.

Rozdział  3.

Organizacje i zgromadzenia studenckie.

Art.  55.

Studenci mają prawo należenia do organizacji politycznych i społecznych na zasadach ogólnych.

Art.  56.
1. Studenci mają prawo zakładania na terenie szkół:
1) oddziałów ogólnomłodzieżowych organizacji ideowo-wychowawczych,
2) oddziałów organizacji (stowarzyszeń) studenckich, społecznych i zrzeszeń uczelnianych - jeżeli Minister wyraził zgodę na ich działalność na terenie szkoły,
3) kół naukowych przy jednostkach organizacyjnych szkoły - jeśli rektor wyraził zgodę na ich działalność w szkole.
2. Członkami oddziałów organizacji, zrzeszeń i kół naukowych, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby odbywające studia w szkołach lub pracownicy tych szkół, inne zaś osoby - za zgodą Ministra.
3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego rozdziału używa się określenia "organizacja studencka", przez określenie to należy rozumieć oddział organizacji studenckiej, społecznej (stowarzyszenia), zrzeszenie uczelniane lub koło naukowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3.
Art.  57.
1. Organizacje młodzieżowe i zrzeszenia studenckie powinny współdziałać ze szkołą w ideowym wychowaniu młodzieży, ułatwiając jej przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa socjalistycznego, oraz rozwijać i pogłębiać jej zainteresowania w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.
2. Koła naukowe mają na celu budzenie głębszych zainteresowań i przygotowanie do pracy badawczej w dziedzinach wiedzy, reprezentowanych przez poszczególne katedry, wydziały lub inne jednostki organizacyjne szkoły.
Art.  58.
1. Nadzór i opiekę nad organizacją studencką sprawuje rektor za pośrednictwem opiekuna.
2. Opiekuna powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich szkoły.
Art.  59.

Organizacje studenckie podlegają rejestracji. Rejestr tych organizacji prowadzi rektor.

Art.  60.

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb zakładania i rejestracji organizacji studenckich,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać statuty i regulaminy organizacji studenckich,
3) prawa i obowiązki opiekuna organizacji studenckich, rektora i senatu w stosunku do organizacji studenckich,
4) zakres współdziałania władz organizacji studenckich z organami szkoły,
5) zasady rozwiązywania organizacji studenckich oraz tryb ich likwidacji.
Art.  61.

Zasady odbywania zgromadzeń studenckich i członków organizacji studenckich na terenie szkoły, domu studenckiego i innych pomieszczeń szkoły określi w drodze rozporządzenia Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozdział  4.

Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Art.  62.
1. Za przewinienia dyscyplinarne student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie obowiązków studenta, a w szczególności:

- naruszenie zobowiązań objętych ślubowaniem,

- nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w szkole lub w domu studenckim albo uchwał lub zarządzeń organów szkoły,

- niewłaściwe zachowanie się względem przełożonych, personelu nauczającego lub innych pracowników szkoły i domu studenckiego albo względem kolegów,

- niegodne studenta postępowanie lub zachowanie się w szkole, domu studenckim lub poza nimi.

3. Wszczęcie postępowania karnego lub karno-administracyjnego oraz wymierzenie w tym postępowaniu kary nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i wymierzenia kary dyscyplinarnej za ten sam czyn.
Art.  63.
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) nagana,
2) nagana z ostrzeżeniem,
3) zawieszenie w prawach studenta na okres do 1 roku,
4) wydalenie ze szkoły.
2. W razie wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 student zostaje również zawieszony w prawach członka organizacji studenckiej.
Art.  64.
1. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają komisje dyscyplinarne oraz odwoławcze komisje dyscyplinarne powołane przez rektora.
2. Osoby wchodzące w skład komisji są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego.
Art.  65.

W składzie orzekającym komisji dyscyplinarnej zasiada jeden student.

Art.  66.
1. Rektora reprezentuje w postępowaniu dyscyplinarnym rzecznik.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne, prowadzi postępowanie wyjaśniające i sprawuje funkcję oskarżyciela przed komisjami dyscyplinarnymi.
3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami rektora. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, złożenie wniosku o ukaranie, wniesienie odwołania następuje na polecenie lub za zgodą rektora. Uprawnienia rektora w zakresie postępowania dyscyplinarnego służą również Ministrowi.
Art.  67.

W toku postępowania dyscyplinarnego można wzywać i przesłuchiwać obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzać inne dowody w trybie, na zasadach i pod rygorami przewidzianymi w przepisach o postępowaniu administracyjnym.

Art.  68.

Nie można prowadzić postępowania dyscyplinarnego po upływie roku od dnia opuszczenia szkoły przez studenta.

Art.  69.
1. Studenta, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne, można zawiesić w prawach studenta, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.
2. W toku postępowania wyjaśniającego, zawieszenie zarządza rektor, a w toku postępowania przed komisją zawieszenie zarządza komisja.
3. Rektor może zawiesić w prawach studenta, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, choćby postępowanie dyscyplinarne nie było jeszcze wszczęte; obowiązany jest to uczynić w razie zastosowania w stosunku do studenta aresztu tymczasowego.
4. Uprawnienia rektora określone w ust. 2 i 3 służą również Ministrowi.
Art.  70.
1. W przypadku przewinień o szczególnej szkodliwości społecznej albo wystąpień przeciwko porządkowi publicznemu lub interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - rektor szkoły może skreślić uczestnika tych przewinień z listy studentów bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego; uprawnienie to służy również Ministrowi.
2. Od decyzji rektora o skreśleniu z listy studentów służy odwołanie do Ministra.
3. Tryb postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa Minister.
Art.  71.

Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi można z pominięciem postępowania dyscyplinarnego wymierzyć karę porządkową upomnienia; upomnienia udziela dziekan lub rektor.

Art.  72.

W razie wzorowego zachowania się studenta w szkole i poza szkołą organ, który wymierzył karę, może zarządzić zatarcie lub darowanie kary.

Art.  73.

Minister określi w drodze rozporządzenia: skład komisji dyscyplinarnych, zasady i tryb ich powoływania oraz wyznaczania składów orzekających, powoływania rzeczników dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego, skutki zawieszenia studenta w prawach, tryb wykonywania kar dyscyplinarnych, ich darowania i zatarcia, a także może określić rodzaje przewinień zagrożonych poszczególnymi karami dyscyplinarnymi.