Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.

Rozdział  3.

Administracja i gospodarka w szkole.

Art.  31.
1. Rektor kieruje administracją i gospodarką szkoły przy pomocy dyrektora administracyjnego, odpowiedzialnego przed rektorem za powierzony mu zakres działania.
2. Dyrektor administracyjny kieruje jednostkami administracyjnymi, gospodarczymi i usługowymi szkoły w zakresie i w sposób ustalony przez rektora w oparciu o rozporządzenie wydane na podstawie art. 35.
3. Kwestor jest kierownikiem działu finansowo-księgowego szkoły i pełni funkcje głównego księgowego.
4. Dyrektora administracyjnego powołuje i odwołuje Minister na wniosek lub po zasięgnięciu opinii rektora, a kwestora - rektor za zgodą Ministra.
Art.  32.

Szkoły są jednostkami budżetowymi. W ramach szkoły mogą być tworzone jednostki organizacyjne nie będące jednostkami budżetowymi.

Art.  33.

Rektor przedstawia senatowi co najmniej raz w roku sprawozdanie z zarządu sprawami finansowo-administracyjnymi i majątkowymi szkoły.

Art.  34.

Przyjęcie lub odmowa przyjęcia darowizny lub zapisu albo przyjęcie lub odrzucenie spadku wymaga zwolnienia Ministra. Zezwolenia jednakże nie wymaga darowizna dokonana przez jednostkę gospodarki uspołecznionej.

Art.  35.

Minister określi w drodze rozporządzenia ramowe zasady organizacji administracji szkół oraz ogólne zasady gospodarki szkół, a także zakres i sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkół i jednostek im podległych.

Art.  36.
1. Minister może na wniosek szkoły lub z inicjatywy własnej nadać szkole statut.
2. Statut określa szczegółową organizację, zadania i ustrój szkoły. W szczególności statut może określić:
1) rodzaje prowadzonych w szkole studiów oraz głównych kierunków nauczania,
2) rolę szkoły w organizowaniu i prowadzeniu badań naukowych,
3) zadania w zakresie kształcenia kadr naukowych oraz popularyzacji wiedzy,
4) szczegółową strukturę oraz kompetencje organów szkoły.
3. Statut może określić organizację i ustrój szkoły odmienne od ustalonych w niniejszym dziale i dostosowane do jej szczególnych zadań.