Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  92.

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nada statuty niepaństwowym szkołom wyższym istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Do czasu nadania statutu do szkół tych stosuje się w dalszym ciągu przepisy dotychczas obowiązujące.