Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  88.

Rada Ministrów na wniosek Ministra zgłoszony po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych może przyznać szkole wyższej niepaństwowej prawo nadawania tytułów, o których mowa w art. 44, oraz stopni naukowych.