Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  75.

Na stanowisko nauczyciela akademickiego można powołać osobę, która posiada:

1) kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do wykonywania funkcji nauczyciela i wychowawcy młodzieży w duchu socjalistycznych zasad współżycia w społeczeństwie,
2) określone w ustawie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe.