Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  63.
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) nagana,
2) nagana z ostrzeżeniem,
3) zawieszenie w prawach studenta na okres do 1 roku,
4) wydalenie ze szkoły.
2. W razie wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 student zostaje również zawieszony w prawach członka organizacji studenckiej.