Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  60.

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb zakładania i rejestracji organizacji studenckich,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać statuty i regulaminy organizacji studenckich,
3) prawa i obowiązki opiekuna organizacji studenckich, rektora i senatu w stosunku do organizacji studenckich,
4) zakres współdziałania władz organizacji studenckich z organami szkoły,
5) zasady rozwiązywania organizacji studenckich oraz tryb ich likwidacji.