Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  58.
1. Nadzór i opiekę nad organizacją studencką sprawuje rektor za pośrednictwem opiekuna.
2. Opiekuna powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich szkoły.