Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  56.
1. Studenci mają prawo zakładania na terenie szkół:
1) oddziałów ogólnomłodzieżowych organizacji ideowo-wychowawczych,
2) oddziałów organizacji (stowarzyszeń) studenckich, społecznych i zrzeszeń uczelnianych - jeżeli Minister wyraził zgodę na ich działalność na terenie szkoły,
3) kół naukowych przy jednostkach organizacyjnych szkoły - jeśli rektor wyraził zgodę na ich działalność w szkole.
2. Członkami oddziałów organizacji, zrzeszeń i kół naukowych, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby odbywające studia w szkołach lub pracownicy tych szkół, inne zaś osoby - za zgodą Ministra.
3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego rozdziału używa się określenia "organizacja studencka", przez określenie to należy rozumieć oddział organizacji studenckiej, społecznej (stowarzyszenia), zrzeszenie uczelniane lub koło naukowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3.