Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  51.
1. Studenci przodujący w nauce mogą być wyróżniani i nagradzani.
2. Tryb i zasady nagradzania i wyróżniania studentów określi Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.