Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  48.

Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) zachowywanie postawy moralnej i obywatelskiej godnej studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) systematyczne i pilne zdobywanie wiedzy w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej oraz do aktywnego uczestniczenia w budowie socjalizmu,
3) ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących porządek studiów oraz zarządzeń szkoły i organów zwierzchnich,
4) okazywanie należytego szacunku władzom szkoły oraz właściwe zachowywanie się względem przełożonych, personelu nauczającego i innych pracowników szkoły,
5) unikanie w postępowaniu swym wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności studenta,
6) przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia,
7) poszanowanie mienia szkoły i przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego.