Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  46.
1. Studia w szkole obejmują wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, praktyki, egzaminy, kolokwia, samodzielne prace pod kierunkiem nauczycieli akademickich oraz inne zajęcia objęte planem i regulaminem studiów.
2. Organizację i porządek studiów ustali regulamin wydany przez Ministra.