Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  40.

Osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub równorzędne, lecz nie ma możliwości odbywania studiów według obowiązującego regulaminu, może być przyjęta za zgodą rektora na studia w charakterze eksterna. Przepis art. 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio.