Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  36.
1. Minister może na wniosek szkoły lub z inicjatywy własnej nadać szkole statut.
2. Statut określa szczegółową organizację, zadania i ustrój szkoły. W szczególności statut może określić:
1) rodzaje prowadzonych w szkole studiów oraz głównych kierunków nauczania,
2) rolę szkoły w organizowaniu i prowadzeniu badań naukowych,
3) zadania w zakresie kształcenia kadr naukowych oraz popularyzacji wiedzy,
4) szczegółową strukturę oraz kompetencje organów szkoły.
3. Statut może określić organizację i ustrój szkoły odmienne od ustalonych w niniejszym dziale i dostosowane do jej szczególnych zadań.