Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  26.
1. Rektor może powoływać rady oddziałów, sekcji, instytutów i studiów.
2. W międzywydziałowych i pozawydziałowych instytutach i innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych rektor powołuje rady naukowe.
3. Skład i zakres działania rad, o których mowa w ust. 1 i 2, określa rektor; rektor może przekazać radzie międzywydziałowej lub pozawydziałowej jednostki organizacyjnej wszystkie lub niektóre kompetencje rady wydziału, odnoszące się do tych jednostek.
4. Przepis art. 25 ust. 7 stosuje się odpowiednio do rad określonych w ust. 1 i 2.
5. Zasady powoływania rad, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Minister.