Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  22.
1. Rektor na wniosek dziekana lub po zasięgnięciu jego opinii może powołać na czas oznaczony jednego lub kilku prodziekanów spośród profesorów, docentów lub starszych wykładowców szkoły.
2. Prodziekan jest stałym zastępcą i pomocnikiem dziekana.
3. W przypadku powołania kilku prodziekanów, podziału czynności między nimi dokonuje dziekan.
4. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do prodziekana.