Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  17.
1. Rektor powołuje stałe komisje: do spraw badań naukowych, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz inne stałe lub doraźne komisje.
2. Zadaniem komisji jest przygotowanie spraw do decyzji rektora.