Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  14.
1. Senat jest organem doradczym i opiniodawczym rektora. Senat współdziała z rektorem w organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej szkoły.
2. Rektor zasięga opinii senatu we wszystkich istotnych sprawach szkoły.