Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  13.
1. Minister po zasięgnięciu opinii rektora może powołać na czas oznaczony jednego lub więcej prorektorów spośród profesorów lub docentów szkoły.
2. Prorektor jest stałym zastępcą i pomocnikiem rektora.
3. W przypadku powołania kilku prorektorów podziału czynności między nimi dokonuje rektor.
4. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio do prorektora.