Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  12.
1. Rektora powołuje Minister na czas oznaczony spośród profesorów lub docentów szkoły.
2. Minister może w uzasadnionych przypadkach odwołać rektora przed upływem okresu, na który został on powołany.