[Potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego - karta szkolenia wstępnego] - § 12. - Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i... - Dz.U.2004.180.1860 - OpenLEX

§ 12. - [Potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego - karta szkolenia wstępnego] - Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.180.1860

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  12.  [Potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego - karta szkolenia wstępnego]
1. 
Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
2. 
Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.