Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1511 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej "strażnikami", formy szkolenia, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa.
2.  Minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Szkolenie podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie:
1) jednostki organizacyjne Policji,
2) jednostki straży gminnych (miejskich), zwane dalej "strażami",
3) inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty

- zwane dalej "podmiotami szkolącymi", zgodnie z umową zawartą z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), dla straży umiejscowionej w strukturze urzędu gminy, albo komendantem straży dla straży będącej jednostką organizacyjną gminy.

2.  Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 10-14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.
§  3.  Właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia szkolenia komendant wojewódzki Policji, zwany dalej "właściwym komendantem wojewódzkim Policji", zatwierdza:
1) szczegółowy program szkolenia podstawowego opracowany przez podmiot szkolący;
2) testy do części pisemnej egzaminu, zestawy pytań do części ustnej egzaminu i zestawy praktycznych umiejętności przygotowane przez podmiot szkolący.
§  4.  Szkolenie podstawowe strażników jest prowadzone stacjonarnie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatowych.
§  5.  Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonego w szczegółowym programie szkolenia.
§  6. 
1.  Powołanie komisji egzaminacyjnej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji następuje na pisemny wniosek podmiotu szkolącego.
2.  Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu szkolącego;
2) miejsce szkolenia;
3) jednostki straży, których strażnicy biorą udział w szkoleniu;
4) planowany termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.
3.  W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
2) dwóch komendantów straży lub upoważnione przez nich osoby, w szczególności spośród jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu;
3) przedstawiciel podmiotu szkolącego.
4.  Właściwy komendant wojewódzki Policji wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
§  7.  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:
1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
2) kieruje pracą komisji egzaminacyjnej;
3) dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą;
4) po zakończeniu egzaminu końcowego lub poprawkowego niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu podmiotowi szkolącemu, drugi egzemplarz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisemnie informuje o wynikach egzaminu komendanta straży, w której są zatrudnieni egzaminowani strażnicy.
§  8.  Strażnik przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe po ukończeniu wszystkich przewidzianych szczegółowym programem przedmiotów szkolenia.
§  9. 
1.  Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.
2.  Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź strażnik uzyskuje 1 punkt. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
3.  Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy tematy wylosowane przez strażnika z przygotowanego zestawu pytań.
4.  Część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu trzech praktycznych umiejętności nabytych w czasie trwania szkolenia, wylosowanych przez strażnika z przygotowanego zestawu praktycznych umiejętności.
§  10. 
1.  Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie.
2.  Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli strażnik otrzyma pozytywne oceny z części ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej oraz gdy zaznaczy w arkuszu testowym części pisemnej egzaminu minimum 65% prawidłowych odpowiedzi.
§  11. 
1.  Strażnik, w przypadku negatywnej oceny z egzaminu, może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.
2.  Właściwy komendant wojewódzki Policji określa skład komisji, termin i miejsce egzaminu poprawkowego.
3.  Egzamin poprawkowy obejmuje tę część egzaminu, z której strażnik otrzymał negatywną ocenę.
4.  Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.
§  12.  Właściwy komendant wojewódzki Policji, na podstawie protokołu egzaminu, wydaje świadectwo ukończenia przez strażnika szkolenia podstawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  13.  Do spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń podstawowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  14.  Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich) 9
2Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) 10
3Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń20
4Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń20
5Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia45
6Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym20
7Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich8
8Elementy kryminalistyki6
9Podstawowe elementy psychologii20
10Wybrane zagadnienia z prewencji30
11Użycie środków przymusu bezpośredniego10
12Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów7
13Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów8
14Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach32
15Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji60
16Wybrane zagadnienia z łączności2
17Udzielanie pierwszej pomocy20
18Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego5
19Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej) 160
20Egzamin
OGÓŁEM492

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Świadectwo

ukończenia szkolenia podstawowego

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2004.14.127), które utraciło moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2009.97.803).