Szkolenie i egzaminowanie diagnostów oraz wzory dokumentów z tym związanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1921 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720 i 1641) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
program szkolenia diagnostów;
2)
sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i wysokość opłaty za ten egzamin;
3)
wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.
Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o:
1)
egzaminie kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
komisji egzaminacyjnej - należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w art. 84 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
1. 
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, odbywa się według programu szkolenia, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składającego się z:
1)
części I - obejmującej szkolenie podstawowe;
2)
części II-V - obejmujących szkolenie specjalistyczne.
2. 
Po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca, w którym zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
2. 
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć do Dyrektora TDT w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, w postaci papierowej drogą pocztową albo osobiście w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.
4. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu wybiera formę doręczania pism:
1)
w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń;
2)
w postaci papierowej drogą pocztową.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.
6. 
Po otrzymaniu wniosku niekompletnego lub niewłaściwie wypełnionego Dyrektor TDT wzywa osobę, która złożyła wniosek, do usunięcia braków z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7. 
Osoba, która złożyła kompletny wniosek, otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz adresie strony internetowej, na której Dyrektor TDT zamieszcza informację, o której mowa w § 5 ust. 3.
8. 
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, która z odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie może lub nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym albo wystąpić z wnioskiem o zwrot opłaty egzaminacyjnej.
1. 
Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. 
Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 osób.
3. 
Dyrektor TDT odwołuje egzamin kwalifikacyjny ze względu na brak wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu, o czym informuje na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
4. 
W przypadku odwołania, o którym mowa w ust. 3, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzonego w późniejszym terminie albo jest zwracana osobie dopuszczonej do egzaminu, jeżeli ta wystąpi z wnioskiem o jej zwrot.
5. 
W egzaminie kwalifikacyjnym może uczestniczyć w charakterze obserwatora wyznaczony przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu.
1. 
Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2. 
Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:
1)
część teoretyczną (pisemną) składającą się z:
a)
modułu I - w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego trzydzieści pytań odnoszących się do tematyki części I programu szkolenia obejmującej szkolenie podstawowe,
b)
modułu II - w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego po pięć pytań dla każdej z części II-V programu szkolenia obejmującej szkolenie specjalistyczne,
c)
modułu III - w formie jednego pytania opisowego z zakresu programu szkolenia;
2)
część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania.
3. 
Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:
1)
część teoretyczną (pisemną) składającą się z:
a)
modułu II - w formie testu jednokrotnego wyboru zawierającego po pięć pytań dla każdej z części II-V programu szkolenia obejmującego szkolenie specjalistyczne, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia,
b)
modułu III - jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia;
2)
część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, na wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych w przypadku tego badania, w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia.
4. 
Zakres badań technicznych do wykonania podczas części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, określa komisja egzaminacyjna na podstawie programu szkolenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. 
Część teoretyczna egzaminu kwalifikacyjnego trwa:
1)
60 minut - w przypadku modułu I;
2)
15 minut - w przypadku każdej części szkolenia specjalistycznego w zakresie modułu II;
3)
30 minut - w przypadku modułu III.
6. 
Podczas części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego komisja egzaminacyjna udostępnia uczestnikom egzaminu do wglądu dzienniki ustaw zawierające akty normatywne dotyczące tematyki egzaminu - po jednym komplecie dla każdej osoby uczestniczącej w egzaminie.
1. 
Część teoretyczną (pisemną) egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadza się w siedzibach oddziałów terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę.
2. 
Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba egzaminowana okazuje dowód tożsamości i własnoręcznym podpisem potwierdza na liście obecności udział w egzaminie.
3. 
Przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego osoby egzaminowane są informowane o:
1)
warunkach organizacyjnych egzaminu;
2)
sposobie i kolejności wypełniania arkusza odpowiedzi;
3)
czasie trwania poszczególnych części egzaminu;
4)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
5)
terminie ogłoszenia wyników.
4. 
Osoba egzaminowana otrzymuje testy egzaminacyjne i pytanie opisowe, a także arkusz odpowiedzi z części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, opatrzone pieczęcią komisji egzaminacyjnej.
5. 
Podczas części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana nie powinna opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionym przypadku jest możliwe wyrażenie zgody na opuszczenie sali po zdeponowaniu pracy pisemnej i zapewnieniu warunków wykluczających możliwość skorzystania z niedozwolonej pomocy.
1. 
Podczas egzaminu kwalifikacyjnego nie dopuszcza się do korzystania z pomocy innych osób, urządzeń elektronicznych i środków łączności elektronicznej, posługiwania się materiałami pomocniczymi innymi niż określone w § 6 ust. 6 oraz pomagania innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócania przebiegu egzaminu.
2. 
W przypadku nieprzestrzegania wymagań, o których mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna przerywa egzamin dla danej osoby i wzywa ją do opuszczenia sali, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za egzamin. W takim przypadku osoba egzaminowana uzyskuje wynik negatywny z egzaminu kwalifikacyjnego.
1. 
Do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się wyłącznie osobę, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej tego egzaminu, jeżeli od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. 
Wyniki z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego są ogłaszane w dniu i miejscu przeprowadzenia egzaminu, niezwłocznie po sprawdzeniu pisemnych prac egzaminacyjnych.
3. 
Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego oraz jej wyniku Dyrektor TDT wydaje z urzędu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i przesyła osobie, która uczestniczyła w egzaminie.
1. 
Część praktyczna egzaminu kwalifikacyjnego jest przeprowadzana, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora TDT, w stacji kontroli pojazdów wskazanej przez Dyrektora TDT, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym stację kontroli pojazdów a Dyrektorem TDT.
2. 
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego osoba przystępująca do egzaminu okazuje dowód tożsamości i własnoręcznym podpisem potwierdza na liście obecności udział w egzaminie.
3. 
Po przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego komisja egzaminacyjna sporządza arkusz egzaminacyjny z części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Część teoretyczną (pisemną) egzaminu kwalifikacyjnego uważa się za zaliczoną w przypadku udzielenia co najmniej:
1)
80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z modułu I;
2)
80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z każdej części szkolenia specjalistycznego objętej egzaminem z modułu II;
3)
prawidłowej odpowiedzi na pytanie opisowe z modułu III.
2. 
Część praktyczną egzaminu kwalifikacyjnego uważa się za zaliczoną w przypadku wykazania się praktyczną umiejętnością prawidłowego wykonania badania technicznego w zakresie określonym przez komisję egzaminacyjną, wydania prawidłowej oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu oraz poprawnego wypełnienia dokumentów stosowanych w przypadku tego badania.
3. 
Po przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego obejmującego odpowiednio część teoretyczną lub praktyczną jest sporządzany protokół przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4. 
Jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywny wynik z modułu I, a jednocześnie nie uzyskała wyniku pozytywnego z jakiejkolwiek części z modułu II lub pytania opisowego z modułu III, może przystąpić ponownie do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie wszystkich niezaliczonych części modułu II lub odpowiednio pytania opisowego z modułu III po uiszczeniu odpowiednio opłaty, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lub 2. Osoba ta może przystąpić do niezaliczonej części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z modułu I nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis § 4 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli diagnosta uzupełniający uprawnienia nie uzyska pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uzupełnianego uprawnienia, przystępuje ponownie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uzupełnianego uprawnienia. Przepis § 4 ust. 2-8 stosuje się.
6. 
Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego nie uzyska pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu, może przystąpić ponownie do egzaminu z tej części w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1, po uiszczeniu opłaty, o której mowa odpowiednio w § 13 ust. 2 pkt 3 albo § 14 pkt 3. Przepis § 4 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.
W przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienie diagnosty, która uzyskała pozytywny wynik z modułu I, a jednocześnie nie uzyskała pozytywnego wyniku co najmniej z jednej części modułu II lub pytania opisowego z modułu III części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, sporządza się dodatkowy protokół przebiegu tej części egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
1. 
Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty wynosi 270 zł.
2. 
Opłata za ponowne przeprowadzenie:
1)
części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części modułu II - wynosi 130 zł za każdą część,
2)
części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonego modułu III - wynosi 130 zł,
3)
części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego - wynosi 130 zł

- przy czym suma opłat, o których mowa w pkt 1-3, nie może być wyższa niż 270 zł.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia wynosi:
1)
z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianej części modułu II - 130 zł za każdą część,
2)
z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianego modułu III - 130 zł,
3)
za część praktyczną egzaminu kwalifikacyjnego albo ponowne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego - 130 zł

- przy czym suma opłat, o których mowa w pkt 1-3, nie może być wyższa niż 270 zł.

1. 
Dyrektor TDT w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego:
1)
wydaje z urzędu i przesyła na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu - w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego;
2)
sporządza i przesyła na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego pismo informujące o wynikach z poszczególnych części egzaminu - w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.
2. 
Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. 
W terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana może zwrócić się do Dyrektora TDT z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, a także o dokonanie jej ponownej oceny przez komisję egzaminacyjną.
4. 
Ponownej oceny egzaminu kwalifikacyjnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie tej oceny. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli w wyniku ponownej oceny osoba egzaminowana uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, może przystąpić do części praktycznej egzaminu. Osoba egzaminowana może przystąpić do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis § 4 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.
1. 
Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
2. 
Wzór uprawnienia diagnosty określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
1. 
Osoby, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1808, z późn. zm.), nieposiadające uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów mogą uzupełnić te uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uzupełnić uprawnienia w przypadku ukończenia odpowiedniej części szkolenia specjalistycznego wchodzącej w zakres modułu II i zdania egzaminu kwalifikacyjnego w zależności od zakresu uzupełnianego uprawnienia.
1. 
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2. 
Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) nie upłynął termin 6 miesięcy, o którym mowa w § 6 ust. 6 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie niniejszego rozporządzenia przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych nie upłynął termin 6 miesięcy, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej (pisemnej) egzaminu kwalifikacyjnego, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a tego rozporządzenia, mogą przystąpić do modułu II lub III, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b i c niniejszego rozporządzenia, przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Jeżeli terminy, o których mowa w § 9 ust. 1, § 11 ust. 4 i § 15 ust. 5, wypadają w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, terminy te ulegają wydłużeniu do upływu 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA

Część I - szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
1)
Zakres szkolenia

Słuchacze kursu powinni być zapoznani z zakresem badań, oceny i ze sposobami pomiarów, metodami kontroli, urządzeniami i przyrządami do:

a)
przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego,
b)
przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,
c)
umieszczania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

W celu zapewnienia właściwej pracy kandydatów na diagnostów należy zapoznać ich z podstawowymi zasadami organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiązkami personelu oraz niezbędną dokumentacją.

2)
Wymagane efekty szkolenia Absolwent szkolenia powinien posiadać:
a)
umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych okresowych badań technicznych pojazdów i pomiarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego,
b)
umiejętność prawidłowego wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych w stacjach kontroli pojazdów,
c)
umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z dokumentów innych niż Rzeczpospolita Polska państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczek znamionowych pojazdu,
d)
ogólną wiedzę o certyfikowanych urządzeniach i przyrządach pomiarowo - kontrolnych oraz zakresie ich stosowania i zakresie kontroli eksploatacyjnej.
3)
Plan nauczania
Liczba godzin lekcyjnych
Lp.Treść tematuteoretycznychseminarium teoretyczno - praktycznesprawdzenie wiadomościRazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Zasady BHP wynikające z obowiązujących przepisów1--1
3Szczegółowa analiza przepisów dotyczących systemu badań:5--5
- ustawa - Prawo o ruchu drogowym,
- akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy,
- wymagane wyposażenie stacji kontroli pojazdów
4Organizacja stacji kontroli pojazdów, ogólny przedmiot i zakres okresowego badania technicznego pojazdu1--1
5Identyfikacja pojazdu, zasady wypełniania dokumentów. Zasady umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania i umieszczania tabliczek zastępczych. Umiejętność odczytywania danych technicznych pojazdu z tabliczek znamionowych, numerów nadwozia, kodów silnika, oznakowania ogumienia3--3
6Kontrola stanu technicznego ogumienia, tarcz kół, układu kierowniczego, podwozia (zawieszenia) oraz nadwozia3418
7Kontrola stanu technicznego układów hamulcowych:

- roboczego,

- postojowego (awaryjnego),

- badanie skuteczności

2518
8Kontrola i ocena prawidłowości działania świateł:

- mijania,

- drogowych,

- przeciwmgłowych,

- cofania.

Zasady kontroli prawidłowości ustawienia świateł

2215
9Kontrola prawidłowości działania świateł sygnalizacyjnych oraz pozostałego osprzętu elektrycznego4318
10Kontrola i ocena działania elementów związanych z ochroną środowiska:

- emisja spalin,

- hałas

2518
11Badanie dodatkowe taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i do przeprowadzania egzaminu państwowego1--1
12Badanie pojazdu zabytkowego1--1
13Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--22
14Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy, pokazy11-2
RAZEM2720754
4)
Założenia planu nauczania
a)
do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy służący poinformowaniu słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b)
do lp. 2

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie stacji kontroli pojazdów oraz w trakcie wykonywania pomiarów i badań. Omówienie szkodliwego wpływu toksycznych składników spalin na człowieka.

c)
do lp. 3

Organizacja stacji kontroli pojazdów. Lokalizacja stacji kontroli pojazdów i organizacja stanowisk kontrolnych. Obowiązki i uprawnienia podstawowych stacji kontroli pojazdów oraz okręgowych stacji kontroli pojazdów. Uzyskiwanie i cofanie uprawnień dla pracowników dokonujących badań oraz stacji kontroli pojazdów. Obowiązująca dokumentacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Zasady ustalania wyniku badania i tryb postępowania w przypadkach wątpliwych (dopuszczenie warunkowe, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego itp.).

d)
do lp. 4

Omówienie celu badań okresowych, ich przedmiotu i zakresu rodzajów badań dodatkowych, które można wykonać w ramach badania okresowego, prawidłowej kolejności postępowania, organizacji systemu badań na terenie stacji kontroli pojazdów.

e)
do lp. 5

Zasady identyfikacji pojazdu, tj. numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy, numeru rejestracyjnego. Informacje zawarte na tabliczce znamionowej, nazwa handlowa i kategoria homologacyjna, marka, typ i model. Zasady dokonywania wpisów do: dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, rejestru badań technicznych. Zasady umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania i umieszczania tabliczek znamionowych zastępczych.

f)
do lp. 6

Metody i kryteria oględzin stanu technicznego i prawidłowości ogumienia, stanu tarcz kół i ich mocowania oraz kontrola realizacji przepisów prawnych dotyczących dopuszczenia do zamontowania w pojeździe tarcz kół. Metody oceny stanu technicznego układu kierowniczego: pomiar ruchu jałowego koła kierownicy, ocena luzów w łożyskach kół i połączeniach układu kierowniczego oraz mechanizmie kierowniczym. Metody pomiaru zbieżności kół przednich oraz metody ogólnej oceny ustawienia kół urządzeniami najazdowymi. Kryteria oceny organoleptycznej nadwozia oraz elementów ramy wymagających szczególnej kontroli. Kryteria oceny prawidłowości i stanu technicznego elementów wyposażenia podwozia i nadwozia pojazdu (np. zbiornik paliwa, przewody) oraz urządzeń sprzęgowo - zaczepowych. Wymagania i kryteria oceny prawidłowości i stanu technicznego zderzaków oraz elementów zabezpieczających przed wjechaniem pod samochód.

g)
do lp. 7

Wymagania techniczne poszczególnych układów hamulcowych (roboczy, awaryjny i postojowy), w jakie powinien być wyposażony pojazd. Metody oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe do oceny skuteczności działania hamulców. Technologia oceny skuteczności i równomierności działania hamulców na urządzeniach rolkowych lub płytowych. Podstawowe zasady oceny pneumatycznych układów hamulcowych. Zasady badania skuteczności hamowania za pomocą opóźnieniomierza.

h)
do lp. 8

Ocena prawidłowości rodzaju, rozmieszczenia i działania świateł zewnętrznych oświetleniowych pojazdów samochodowych. Metody kontroli prawidłowości działania świateł mijania, drogowych, przeciwmgłowych. Zasady działania i używania świateł cofania, roboczych, kierunkowych (tzw. szperaczy). Pomiar ustawienia świateł oraz światłości świateł drogowych. Zasada działania korektorów świateł mijania.

i)
do lp. 9

Kontrola i ocena techniczna świateł sygnalizacyjnych oraz świateł pojazdów uprzywilejowanych i taksówek. Ocena kompletności i prawidłowości działania osprzętu elektrycznego pojazdu, w szczególności akumulatora, przewodów, wycieraczek, sygnału dźwiękowego, lampek kontrolnych, złącza elektrycznego przyczepy.

j)
do lp. 10

Obowiązujące przepisy, metody i wyposażenie do kontroli emisji spalin silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Metoda, technologia kontroli i wyposażenie do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu.

k)
do lp. 11

Omówienie dodatkowych warunków technicznych pojazdów przeznaczonych do zarobkowego przewozu osób lub rzeczy. Omówienie dodatkowych warunków technicznych pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i pojazdów do przeprowadzania egzaminu państwowego.

l)
do lp. 12

Omówienie wymagań technicznych pojazdów zabytkowych i zasad sprawdzania pojazdów zabytkowych co do zgodności z warunkami technicznymi.

m)
do lp. 13

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

n)
do lp. 14

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

1)
Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

2)
Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a)
umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i oględzin i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym autobusu w zakresie możliwości dopuszczania ich do ruchu na drogach publicznych z dopuszczalną prędkością 100 km/h,
b)
umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku tego rodzaju badań technicznych autobusów.
3)
Plan nauczania
Liczba godzin lekcyjnych
Lp.Treść tematuteoretycznychseminarium teoretyczno - praktycznesprawdzenie wiadomościRazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów hamulcowych, budowa i zasada działania urządzenia przeciwblokującego (ABS) oraz zwalniacza1--1
3Budowa i zasada działania ogranicznika prędkości1--1
4Zasady oceny technicznej siedzeń1--1
5Szczegółowa analiza przepisów dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badania i sposobu wypełniania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu21-3
6Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
7Wykład podsumowujący wyniki szkolenia1--1
RAZEM7119
4)
Założenia planu nauczania
a)
do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy służący poinformowaniu słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacja o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych.

b)
do lp. 2

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania urządzenia przeciwblokującego (ABS), zwalniacza i możliwość kontroli prawidłowości ich działania w warunkach stacji kontroli pojazdów.

c)
do lp. 3

Omówienie szczegółów budowy i zasady działania ogranicznika prędkości, cel stosowania.

d)
do lp. 4

Omówienie wymagań technicznych siedzeń oraz pasów bezpieczeństwa.

e)
do lp. 5

Kolejność postępowania podczas oględzin autobusu. Zasady wypełniania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dotyczącego różnych typów autobusów.

f)
do lp. 6

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

g)
do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia.

Część III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

1)
Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z aktami prawnymi regulującymi wymagania techniczne i wyposażenie pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

2)
Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a)
umiejętność samodzielnego przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań oraz samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
b)
umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.
3)
Plan nauczania
Liczba godzin lekcyjnych
Lp.Treść tematuteoretycznychseminarium teoretyczno - praktycznesprawdzenie wiadomościRazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące towarów niebezpiecznych i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu. Obowiązujące akty prawne3--3
3Wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, które podlegają dodatkowym badaniom technicznym, pojazdów typów FL, OX, AT, EX/II, EX/III oraz MEMU określonych w postanowieniach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ((Dz. U. z 2013 r. poz. 815), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób), oraz w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych2--2
4Wyposażenie dodatkowe wymagane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pojazdów1--1
5Oznakowanie pojazdów przewidzianych do przewozu towarów niebezpiecznych (tablice, nalepki ostrzegawcze)1--1
6Tok postępowania przygotowawczego przed właściwym badaniem: kolejność postępowania, zasady korzystania z aktów prawnych11-2
7Proces technologiczny i metody kontroli poszczególnych elementów pojazdów z punktu widzenia przystosowania pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych-1-1
8Zasady wypełniania niezbędnych dokumentów-1-1
9Ćwiczenia praktyczne z zakresu ustalania wymaganego zakresu badań i doboru kryteriów oceny dla wszystkich typów pojazdów podlegających dodatkowemu badaniu technicznemu (pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II, EX/III oraz MEMU)-2-2
10Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
11Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełnione przez kursantów błędy1--1
RAZEM105116
4)
Założenia planu nauczania
a)
do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy służący poinformowaniu słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b)
do lp. 2

Omówienie podstawowych pojęć z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Omówienie aktów prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z konstrukcją i wyposażeniem pojazdów.

c)
do lp. 3

Omówienie przyjętych w przepisach rodzajów pojazdów przewidzianych do przewozu towarów niebezpiecznych i szczególnych wymagań konstrukcyjnych związanych z konkretnym przeznaczeniem pojazdu.

d)
do lp. 4

Omówienie dodatkowego wyposażenia pojazdu stosowanego w przypadku różnych towarów niebezpiecznych przewidzianych do przewożenia poszczególnymi rodzajami pojazdów.

e)
do lp. 5

Omówienie na przykładach różnych rodzajów tablic ostrzegawczych i nalepek oraz napisów wymaganych na poszczególnych pojazdach. Wyjaśnienie zasad ustalania treści kodów cyfrowych stosowanych na tablicach ostrzegawczych i przypadki ich wymagania.

f)
do lp. 6

Omówienie zasad ustalania kolejności działania w typowych przypadkach zgłaszanych przez użytkowników podczas badania pojazdów. Wyjaśnienie zasad dotyczących obowiązującego zakresu badania i obowiązujących wymagań technicznych. Omówienie typowych błędów występujących w praktyce.

g)
do lp. 7

Omówienie metod konkretnych badań poszczególnych elementów pojazdu zgodnie z przedstawionym przez wykładowcę procesem technologicznym. Dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat wymagań dotyczących poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia.

h)
do lp. 8

Zasady wypełniania dokumentów dotyczących pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.

i)
do lp. 9

Przeprowadzenie ze słuchaczami wspólnych ćwiczeń symulowanego badania pojazdów typów FL, OX, AT, EX/II,EX/III oraz MEMU. Wspólne ćwiczenie ustalania zakresu badań i kryteriów oceny. Zaleca się grupy ćwiczeniowe, w których skład wchodzi od czterech do siedmiu osób.

j)
do lp. 10

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

k)
do lp. 11

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

1)
Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy kursu z kryteriami oceny pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG, CNG, LNG, z techniką dokonywania badań instalacji gazowych, zasadami wyciągania ostatecznych wniosków z badania.

2)
Wymagane efekty szkolenia Absolwent szkolenia powinien posiadać:
a)
umiejętność samodzielnego przeprowadzania badań technicznych instalacji zasilania gazem w pojazdach z zamontowaną instalacją przez upoważnione firmy oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym tych pojazdów,
b)
umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.
3)
Plan nauczania
Liczba godzin lekcyjnych
Lp.Treść tematuTeoretycznychseminarium teoretyczno - praktycznesprawdzenie wiadomościRazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i organizację kursu1--1
2Podstawowe informacje o paliwie gazowym LPG, CNG, LNG:

- właściwości fizyczne i chemiczne,

- właściwości silników spalinowych zasilanych gazem

1--1
3Przepisy BHP oraz ppoż. obowiązujące podczas badań urządzeń zasilanych gazem, organizacja stanowiska do kontroli pojazdów zasilanych gazem1--1
4Szczegółowa analiza przepisów dotyczących pojazdów przystosowanych do zasilania gazem31-4
5Identyfikacja elementów instalacji gazowej, zadania dozoru technicznego, cele homologacji1--1
6Budowa i zasada działania instalacji gazowej i jej elementów:

- główne zespoły,

- zawory,

- pozostały osprzęt

1--1
7Zasady wykonywania badania technicznego pojazdu z instalacją gazową oraz metody oceny skuteczności działania tej instalacji11-2
8Badanie instalacji gazowej i zasady wypełniania wymaganych dokumentów-1-1
9Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
10Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy1--1
RAZEM105114
4)
Założenia planu nauczania
a)
do lp. 1

Wykład ma na celu poinformowanie słuchaczy o sprawach organizacyjnych, o sposobie prowadzenia zajęć, przekazywaniu materiałów pomocniczych, o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b)
do lp. 2

Omówienie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gazu LPG, CNG, LNG, sposobów ich przechowywania, własności energetycznych, wpływu gazu na inne materiały, wpływu paliwa gazowego na pracę silników spalinowych z układem zasilania gaźnikowym, wtryskowym sterowanym i niesterowanym sondą lambda, wydzielane spaliny, zasady dystrybucji gazów na terenie kraju.

c)
do lp. 3

Szczegółowe omówienie zagrożeń pożarowych oraz problemów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z paliwami gazowymi. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Omówienie warunków technicznych i wyposażenia stanowiska do badań instalacji gazowej.

d)
do lp. 4

Szczegółowa analiza przepisów obowiązujących aktów prawnych z niezbędnym komentarzem praktycznym. Powtórzenie, w trakcie zajęć praktycznych, przewidzianych w przepisach czynności kontrolnych, omówienie zasad współpracy z punktem napełniania gazem płynnym przy kontroli urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełnienia.

e)
do lp. 5

Omówienie zasad oznakowania zbiorników, reduktorów i pozostałych elementów instalacji. Omówienie przepisów i obowiązków dozoru technicznego, w szczególności w zakresie zbiorników i butli. Podstawowe cele i zadania homologacji na przykładzie regulaminów nr 67 i 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1135 i 1136).

f)
do lp. 6

Na przykładzie schematu instalacji gazowej na gaz LPG, CNG, LNG omówienie zasad działania zbiorników, butli, zasad mocowania zbiorników, budowy i zasad działania różnych zaworów, zasad montażu przewodów, budowy i działania reduktorów, mikserów, instalacji elektrycznej układu zasilania gazem i jej działania.

g)
do lp. 7

Omówienie zasad wykonywania badania technicznego pojazdu z instalacją gazową oraz metod oceny skuteczności działania tej instalacji.

h)
do lp. 8

Omówienie metodyki postępowania w trakcie badania instalacji gazowej. W czasie zajęć praktycznych wykonanie badania instalacji gazowej z udziałem kursantów. Zasady uznawania stanu technicznego za niezadowalający.

i)
do lp. 9

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

j)
do lp. 10

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

1)
Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny pojazdów zgłoszonych do rejestracji, a uszkodzonych w wypadku drogowym lub innym, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, postępowaniem w wypadkach wątpliwych oraz zasadami określenia ostatecznego wniosku z badania technicznego.

2)
Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a)
umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i pomiarów pojazdów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie możliwości dopuszczania do ruchu na drogach publicznych,
b)
umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy tego rodzaju badaniach technicznych pojazdów,
c)
umiejętność prowadzenia specjalistycznych pomiarów i dokonywania samodzielnych ocen uzasadniających wykonanie dodatkowych opinii rzeczoznawców samochodowych lub innej specjalności, umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych dotyczących dokumentów innych niż Rzeczpospolita Polska państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczki znamionowej.
3)
Plan nauczania
Liczba godzin lekcyjnych
Lp.Treść tematuteoretycznychseminarium teoretyczno - praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
125456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Przedmiot i zakres badań dodatkowych, rodzaje badań4--4
3Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów hamulcowych11-2
4Zasady i kryteria oceny dodatkowej układu kierowniczego, zawieszenia i kół11-2
5Pomiary ustawienia kół i osi, pomiary sprawności amortyzatorów12-3
6Zasady i kryteria oceny dodatkowej stanu technicznego nadwozia, ramy22-4
7Wypełnianie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, podstawowe słownictwo techniczne w języku angielskim, niemieckim, francuskim-1-1
8Badanie i zasady opisu zmian pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów. Pojęcie dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnych nacisków osi21-3
9Cel i zadania opinii rzeczoznawcy, przykłady1--1
10Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
11Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy1--1
RAZEM148123
4)
Założenia planu nauczania
a)
do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy służący poinformowaniu słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b)
do lp. 2

Omówienie celu badań dodatkowych, ich przedmiotu i zakresu, rodzajów badań, prawidłowej kolejności postępowania, organizacji systemu badań na terenie stacji kontroli pojazdów.

c)
do lp. 3

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania i kryterium oceny systemu ABS. Zasada działania korektorów hamulcowych i możliwość kontroli prawidłowości ich działania. Zasady kontroli dodatkowej pneumatycznych układów hamulcowych.

d)
do lp. 4

Metody i kryteria oceny stanu technicznego, mocowania i działania układu kierowniczego i układu wspomagania, zawieszenia, mocowania kół itp.

e)
do lp. 5

Omówienie teoretycznych podstaw geometrii kół i osi, zasady prawidłowego pomiaru geometrii kół, znaczenie technicznej sprawności amortyzatorów dla prawidłowego prowadzenia pojazdu. Praktyczne pomiary na przykładzie pojazdu samochodowego.

f)
do lp. 6

Przypadki uzasadniające oględziny i badania głównych węzłów nadwozia lub ramy. Proste metody pomiarów nadwozia i ramy. Technika kontroli prawidłowości działania korektorów świateł mijania.

g)
do lp. 7

Zasady wypełniania dokumentu identyfikacyjnego w przypadku różnych rodzajów pojazdów. Przypadki, w których dokumentu nie wypełnia się w całości.

h)
do lp. 8

Zadania badania pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia itd. Prawidłowy sposób wypełniania dokumentacji na przykładzie różnych pojazdów.

i)
do lp. 9

Podstawowe zasady techniki samochodowej. Współpraca z rzeczoznawcami różnych specjalności, przypadki uzasadniające opinię.

j)
do lp. 10

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

k)
do lp. 11

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

..................................................

(pieczątka podmiotu

przeprowadzającego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE NR ....

o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Pan(i) ............................................................................ numer PESEL*) ..................................

urodzony(na) dnia ................................................ w ..................................................................

ukończył(a) szkolenie w zakresie**) ...........................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

w okresie od dnia ...................................................... do dnia ....................................................

Szkolenie odbyło się według programu ustalonego w części***) ...................... załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921).

Data wydania zaświadczenia: ..................................

 ........................................

(imię, nazwisko i podpis

osoby upoważnionej)

_______

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Należy wpisać tylko właściwe tytuły części programu szkolenia.

***) Należy wpisać odpowiedni numer części programu szkolenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

 .........................................

 (miejscowość i data)

Wnioskodawca:

...................................................

(imię i nazwisko)

...................................................

(adres)

...................................................

(numer PESEL*))

...................................................

(tel. kontaktowy, e-mail)

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO **)

egzaminu kwalifikacyjnego Ł

części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu modułu II Ł lub III Ł

ponownej części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego Ł

W celu stwierdzenia spełnienia wymagań określonych w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) wnoszę o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla**):

Ł osoby ubiegającej się o uprawnienie diagnosty

Ł diagnosty uzupełniającego uprawnienia

do wykonywania ***):

1)
okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
2)
badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
3)
badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
4)
badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
5)
badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, zamieszczoną na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego, zgłaszam udział w egzaminie, który odbędzie się dnia ................................... w .....................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Jednocześnie wnoszę o doręczanie pism w postaci**):

Ł elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń,

Ł papierowej drogą pocztową.

 ...............................................

(podpis wnioskodawcy****))

_________

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Właściwe zaznaczyć.

***) Wymienia się tylko wnioskowane rodzaje badań.

****) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ARKUSZA ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SWOJE UPRAWNIENIA
ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SWOJE UPRAWNIENIA
...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................................................................................
(Nr PESEL*) oraz podpis)
Zakres zdawanego egzaminu **):
................................................................................................................................................................................
(treść zadanego pytania dotyczącego części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Lp.Zakres przeprowadzanych czynności podczas części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnegoWynik (pozytywny/negatywny)
1Przeprowadzenie badania technicznego pojazdu zgodnie z zadaną tematyką zdawanego egzaminu
2Wydanie oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu zgodnie z zadaną tematyką zdawanego egzaminu
3Poprawność wypełnienia dokumentów podczas przeprowadzania badania technicznego
4Końcowy wynik egzaminu ***)

UWAGI:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Komisja egzaminacyjna:

............................................................................................................................

(miejscowość oraz data przeprowadzenia (imię i nazwisko) (podpis)

części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego)

........................................................

(imię i nazwisko) (podpis)

........................................................

(imię i nazwisko) (podpis)

Załączniki:

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Objaśnienia:

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) W przypadku uzupełniania uprawnień diagnosty należy wpisać odpowiednią część szkolenia specjalistycznego z zakresu modułu II, III, IV lub V, z której osoba zdaje egzamin, w przypadku pełnego egzaminu wpisuje się pełny zakres.

***) Za wynik pozytywny należy uznać wykazanie się umiejętnością z zakresu zawartego w lp. 1 - 3 powyższej tabeli.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROTOKOŁU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

(maksymalny format A4 (210 x 297 mm))

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
....................................................

(pieczęć komisji egzaminacyjnej)

Protokół egzaminacyjny nr .................... z dnia ........................
Liczba osób zakwalifikowanych do egzaminu .....................
Liczba osób egzaminowanych ......................
Liczba osób, które nie przystąpiły do egzaminu ...................
Poz.Nazwisko i imięWniosek z dniaCzęść egzaminuWyniki egzaminu w zakresie odpowiedniej części szkolenia*):Zaświadczenie**) nr ....... z dnia ...................
nr PESEL***)zakres egzaminu: odpowiednia część szkoleniaIIIIIIIVVpytanie opisowe
125456789101112
1teoretyczna
praktyczna
2teoretyczna
praktyczna
3teoretyczna
praktyczna
4teoretyczna
praktyczna
5teoretyczna
praktyczna
...teoretyczna
praktyczna
20teoretyczna
praktyczna

*) P - wynik pozytywny; N - wynik negatywny.

**) Wypełnia się po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.

***) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

Liczba osób egzaminowanych w zakresie:Komisja egzaminacyjna:

.............................................

(imię i nazwisko) (podpis)

.............................................

(imię i nazwisko) (podpis)

.............................................

(imię i nazwisko) (podpis)

Część

szkolenia

IIIII

I

I

V

V
Część

Egzaminu

teoretyczna
praktyczna

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR DODATKOWEGO PROTOKOŁU PRZEBIEGU CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
DODATKOWY PROTOKÓŁ PRZEBIEGU CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO*)
.........................................................

(pieczęć komisji egzaminacyjnej)

Protokół egzaminacyjny nr ...................... z dnia ..............................

Wymagany zakres egzaminu: moduł I w zakresie części I szkolenia, moduł II w zakresie części II-V szkolenia, moduł III

Nazwisko i imięWniosek z dniaCzęść egzaminuWyniki egzaminu z modułu I i II w zakresie odpowiedniej części szkolenia**)
IIIIIIIVV
numer PESEL***)wnioskowany zakres egzaminu: odpowiednia część szkolenia
123456789
teoretycznatest
pytanie opisowe (moduł III)
*) Protokół wypełnia się w przypadku spełnienia wymagań, o których mowa w § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921).

**) P - wynik pozytywny; N - wynik negatywny.

***) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

Komisja egzaminacyjna:

.................................................

(imię i nazwisko) (podpis)

.................................................

(imię i nazwisko) (podpis)

.................................................

(imię i nazwisko) (podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZDANIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

............................

(miejscowość i data)

DYREKTOR

Transportowego Dozoru Technicznego

ZAŚWIADCZENIE NR .....

potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Pan(i) ........................................................................... numer PESEL*) ..............................................

urodzony(na) dnia ........................................... w ..................................................................................

zdał(a) egzamin kwalifikacyjny w zakresie uprawniającym go(ją) jako diagnostę do wykonywania.

1)
okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
2)
badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
3)
badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
4)
badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
5)
badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

.....................................

(podpis, pieczątka)

_________

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Należy wpisać tylko właściwe rodzaje badań.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm))

 ...................................

(miejscowość i data)

......................................

(oznaczenie organu

wydającego uprawnienie)

UPRAWNIENIE DIAGNOSTY NR XXX/D/0000*)

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) udzielam uprawnienia diagnosty:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

(numer PESEL**))

do wykonywania:***)

1)
okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
2)
badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
3)
badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
4)
badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
5)
badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych pojazdów wyłącznie w stacji kontroli pojazdów posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 ................................

(podpis)

_________

*) Elementy składowe numeru uprawnienia diagnosty:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

D - stały element numeru uprawnienia diagnosty oznaczający: "diagnosta",

0000 - kolejny numer diagnosty.

**) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

***) Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku:

1)
zmiany uprawnienia diagnosty;
2)
zmiany stacji kontroli pojazdów, w której jest zatrudniony;
3)
zmiany miejsca zamieszkania pociągającej za sobą zmianę właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienie diagnosty.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2021.937).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.2004.246.2469), które utraciło moc z dniem 10 sierpnia 2014 r.