Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.628

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2015 r.
§  3.  Praktyka dla osób:
1) sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie i przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności:
a) sprawowania codziennej opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
b) przygotowywania zwierząt do procedur - w przypadku praktyki odbywanej w ośrodku użytkownika,
c) stosowania metod i środków służących zapewnieniu dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa pracujących z nimi ludzi;
2) uśmiercających zwierzęta wykorzystane w procedurach obejmuje przygotowanie do wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt:
a) metodami określonymi w załączniku nr IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33),
b) w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.