§ 6. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 6. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  6. 
1. 
Wykłady, polegające na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków multimedialnych.
2. 
Ćwiczenia mają formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem przygotowanych wzorców, formularzy, pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki prowadzonego wykładu i polegają na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.
3. 
Wykładowca prowadzący szkolenie:
1)
odpowiednio dobiera środki metodyczne, stosownie do celu, treści i rodzaju szkolenia, a także dostosowuje je do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia;
2)
przygotowuje pomoce dydaktyczne;
3)
dba o właściwą formę oraz wysoki poziom prowadzonego szkolenia;
4)
stosuje, w miarę potrzeb, aktywizujące formy szkolenia w postaci dyskusji oraz ćwiczeń grupowych;
5)
dokonuje bieżącej oceny postępów osób szkolonych, prowadzonej między innymi w formie pytań sprawdzających opanowanie materiału szkoleniowego;
6)
opracowuje i stosuje obiektywne metody pomiaru efektywności szkolenia;
7)
zapewnia poufność indywidualnych ocen osób szkolonych.