§ 3. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 3. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  3. 
Wykładowca prowadzący szkolenie posiada:
1)
udokumentowaną co najmniej 6-miesięczną praktykę dydaktyczną;
2)
uprawnienie technika warsztatu potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480) ważnym w dniu 3 września 2018 r. albo certyfikat technika warsztatu albo co najmniej 12-miesięczne doświadczenie praktyczne w:
a)
wykonywaniu czynności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie tachografów analogowych lub
b)
projektowaniu i produkcji tachografów lub urządzeń do sprawdzania i kalibracji tachografów lub wykonywaniu przeglądów i napraw tachografów, potwierdzoną przez producentów tachografów lub producentów urządzeń do sprawdzania i kalibracji tachografów, lub
c)
wykonywaniu kontroli tachografów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), potwierdzoną przez właściwe organy kontroli.