Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1922 r.
o Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.

Art.  1.

Tworzy się Szkołą Sztuk Pięknych w Warszawie, jako szkołę państwową.

Art.  2.

Celem Szkoły jest kształcenie mży w malarstwie, rzeźbie i sztukach pokrewnych oraz rozwijanie jej, jako siły twórczej, z uwzględnieniem realnych potrzeb narodu f Państwa.

Art.  3.

Szkoła jest osobą prawną; może przyjmować za zezwoleniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zapisy i darowizny i samodzielnie zarządzać uzyskanym w ten sposób majątkiem; może również w ramach zatwierdzonego budżetu rozporządzać przyznanemi jej przez Rząd funduszami.

Art.  4.

Językiem wykładowym i urzędowym Szkoły jest język polski,

Art.  5.

Uczniami zwyczajnymi Szkoły mogą być osoby, które ukończyły państwową szkołę średnia. ogólnokształcącą lub zawodową albo im równorzędną. Osoby nieodpowiadające tym warunkom, mogą być przyjmowane na uczniów zwyczajnych za zgodą Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; pozatem mogą one być przyjmowane w charakterze wolnych słuchaczy.

Uczniom zwyczajnym Szkoły przysługują wszystkie uprawnienia studentów szkół akademickich.

Art.  6.

Upoważnia się Radę Ministrów do wy" dania na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego statutu Szkoły Sztuk Pięknych v/ Warszawie, normującego szczegółowo jej ustrój oraz skład i normy uposażenia grona nauczycielskiego i innych funkcjonarjuszów.

Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.