Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2008 r.
§  8.
1. 3 Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu:
1) co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia;
2) w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy;
3) w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład;
4) niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności:
1) nazwę i adres przedsiębiorstwa lub zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
2) komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
4) wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
5) przewidywane środki zapobiegawcze;
6) liczbę narażonych pracowników.
3. Laboratoria świadczące usługi diagnostyczne w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 4 zagrożenia przekazują właściwemu inspektorowi sanitarnemu wyłącznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
3 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.48.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2008 r.