Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2008 r.
§  10.
1. Rejestr, o którym mowa w § 7 pkt 14, pracodawca przechowuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ustania narażenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny, który może być przyczyną choroby:
1) przewlekłej lub utajonej,
2) która, w świetle obecnej wiedzy, jest niemożliwa do zdiagnozowania do czasu rozwinięcia się choroby,
3) o wyjątkowo długim okresie wylęgania,
4) o nawracającym charakterze w długim okresie pomimo leczenia,
5) mogącej powodować poważne, długookresowe powikłania

- rejestr przechowywany jest przez okres 40 lat od dnia ostatniego odnotowanego przypadku narażenia.

3. Pracownikowi lub przedstawicielowi pracownika udostępnia się informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w § 7 pkt 14:
1) w pełnym zakresie - w przypadku gdy informacja dotyczy tego pracownika;
2) w zakresie ograniczonym zapewniającym anonimowość osób, których informacja dotyczy - w przypadku gdy informacja dotyczy innych pracowników.
4. Dostęp do rejestru, o którym mowa w § 7 pkt 14, posiada właściwa jednostka organizacyjna służby medycyny pracy, właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy.
5. W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy przekazuje on rejestr właściwemu ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiemu ośrodkowi medycyny pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu.