Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1424

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 2

Na podstawie art. 30g ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej sporządzanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 30g ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanego dalej "raportem".
2.  Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące:
1) roku, którego dotyczy;
2) paliw bez zawartości biokomponentów, w zakresie:
a) informacji, czy dane zawarte w raporcie pochodzą od trzech lub więcej podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny (NCR),
b) rodzaju paliwa,
c) kodu CN paliwa,
d) źródła surowca lub procesu,
e) państwa pochodzenia paliwa,
f) miejsca zakupu paliwa,
g) państwa pochodzenia surowca zużytego do produkcji paliwa,
h) nazwy handlowej surowca,
i) gęstości surowca,
j) ilości paliwa,
k) wartości opałowej paliwa,
l) całkowitej energii dostarczonej z paliwa,
m) emisji gazów cieplarnianych z paliwa w przeliczeniu na jednostkę energii;
3) biokomponentów, w zakresie:
a) informacji, czy dane zawarte w raporcie pochodzą od trzech lub więcej podmiotów realizujących NCR,
b) rodzaju biokomponentu,
c) informacji, czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju,
d) kodu CN biokomponentu,
e) rodzaju surowca zużytego do produkcji biokomponentu,
f) ścieżki produkcji biokomponentu,
g) państwa pochodzenia surowca zużytego do produkcji biokomponentu,
h) państwa pochodzenia biokomponentu,
i) kategorii surowca uprawianego na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
j) emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
k) ilości biokomponentu,
l) wartości opałowej biokomponentu,
m) całkowitej energii dostarczonej z biokomponentu,
n) emisji gazów cieplarnianych z biokomponentu w przeliczeniu na jednostkę energii;
4) energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w zakresie:
a) całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej,
b) emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii;
5) podsumowania poszczególnych części raportu, zagregowanych w oparciu o sprawozdania roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zbiorczo dla wszystkich podmiotów realizujących NCR, w zakresie:
a) całkowitej wartości redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, zwanej dalej "UER",
b) całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodzącej z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER, w tym dane dotyczące:
- całkowitej ilości energii,
- średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadającej na całkowitą ilość paliwa,
- średniej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii,
c) całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodzącej z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER, w tym dane dotyczące:
- emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, z wyłączeniem średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu ze średnią z 2010 roku,
- całkowitej wartości emisji gazów cieplarnianych,
d) emisji pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, w tym dane dotyczące ilości dostarczonej energii dla poszczególnych kategorii surowców.
3.  Dane, o których mowa w ust. 2, wchodzą w skład raportu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZBIORCZEGO RAPORTU ROCZNEGO DOTYCZĄCEGO OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PaństwoPOLSKA
1 Rok sprawozdawczy

CZĘŚĆ  A. 

PALIWA BEZ ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW

A1 Czy podane informacje pochodzą od trzech lub więcej podmiotów? (TAK/NIE)A2 Rodzaj paliwaA3 Kod CN paliwaA4 Źródło surowca lub procesuA5 Państwo pochodzenia paliwaA6 Miejsce zakupu paliwa (nazwa obiektu)A7 Państwo pochodzenia surowca
...
cd.
A8 Nazwa handlowa surowcaA9 Gęstość surowca [°API]A10 Ilość paliwa [l]A11 Wartość opałowa paliwa [MJ/l]A12 Całkowita energia dostarczona z paliwa [MJ]A13 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]
...

CZĘŚĆ  B. 

BIOKOMPONENTY (ZAWARTE W PALIWACH ORAZ STANOWIĄCE SAMOISTNE PALIWA)

B1 Czy podane informacje pochodzą od trzech lub więcej podmiotów? (TAK/NIE)B2 Rodzaj biokomponentuB3 Czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (TAK/NIE)B4 Kod CN biokomponentuB5 Rodzaj surowca użytego do produkcji biokomponentuB6 Ścieżka produkcji biokomponentuB7 Państwo pochodzenia surowca
...
cd.
B8 Państwo pochodzenia biokomponentuB9 Kategoria surowca uprawianego na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntówB10 Emisja gazów cieplarnianych pochodząca z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntówB11 Ilość biokomponentu [l]B12 Wartość opałowa biokomponentu [MJ/l]B13 Całkowita energia dostarczona z biokomponentu [MJ]B14 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]
...

CZĘŚĆ  C. 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

C1 Całkowita energia dostarczona z energii elektrycznej [MJ1C2 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJl

CZĘŚĆ  D. 

PODSUMOWANIE

1. Wartość UER
D1 Całkowita wartość UER [gCO2eq]

2. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER

D2 Całkowita ilość energii [MJ]D3 Średnia szacowana emisja gazów cieplarnianych pochodząca z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadająca na całkowitą ilość paliwa, wyrażona w jednostkach energii [gCO2eq/MJ]D4 Średnia emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]

3. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowego paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER

D5 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, z wyłączeniem średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów [gCO2eq/MJ]D6 Redukcja emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu ze średnią z 2010 r. [%]D7 Całkowita wartość emisji gazów cieplarnianych [gCO2eq/MJ]

4. Emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów

D8 Kategoria surowcaZboża i inne rośliny wysokoskrobioweRośliny cukroweRośliny oleisteInne rośliny
D9 Ilość dostarczonej energii [MJ]
D10 Szacunkowa wartość emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów [gCO2eq/MJ]1213550

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Niewypełnienie pola opisowego jest równoznaczne z brakiem informacji.

2. Niewypełnienie pola, w którym wymagana jest wartość liczbowa, jest równoznaczne z wpisaniem wartości "zero" (0).

3. Wielkości odnoszące się do jednostek objętości oraz jednostek masy należy wpisywać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, natomiast odnoszące się do jednostek energii - do trzech miejsc po przecinku.

4. W przypadku gdy wiersz w tabelach zawiera oznaczenie "...", dozwolone jest wprowadzenie do raportu kolejnych wierszy.

5. Wszystkie części raportu zawierają dane zagregowane według sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanej dalej "ustawą o jakości paliw".

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

(zgodnie z numeracją zastosowaną w rubrykach wzoru raportu)

1. Należy wprowadzić rok, którego dotyczy raport, w formacie: rrrr.

CZĘŚĆ  A 

PALIWA BEZ ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW

A1. Należy określić przez wprowadzenie TAK albo NIE, czy informacje podane w wierszu są danymi zbiorczymi dla trzech lub więcej podmiotów.

A2. Należy wprowadzić rodzaj paliwa podanego przez podmiot realizujący NCR w sprawozdaniu rocznym sporządzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy o jakości paliw, zwanym dalej "sprawozdaniem".

A3. Należy przyporządkować kod CN paliwa podanego w polu A2.

A4. Należy podać nazwę źródła surowca lub procesu, jakiemu surowiec został poddany w celu wytworzenia paliwa.

A5. Należy podać państwo pochodzenia paliwa, tj. państwo, w którym paliwo uległo ostatniemu istotnemu przetworzeniu, np. w rafinerii lub innym obiekcie przemysłowo-technicznym.

A6. Należy wprowadzić nazwę obiektu, z którego pochodzi paliwo, tj. obiektu, w którym paliwo uległo ostatniemu istotnemu przetworzeniu. Może to być rafineria lub inny obiekt przemysłowo-technologiczny.

A7. Należy wprowadzić państwo, z którego pochodzi surowiec do produkcji paliwa, wskazane w sprawozdaniu.

A8. Należy wprowadzić nazwę handlową surowca, z którego wytworzone zostało paliwo bez zawartości biokomponentów. Nazwa handlowa surowca powinna odpowiadać państwu pochodzenia.

A9. Należy wprowadzić gęstość surowca, z którego wytworzone zostało paliwo bez zawartości biokomponentu, podawaną w stopniach Amerykańskiego Instytutu Naftowego, zwanego dalej "API". Gęstość surowca w stopniach API (°API) jest przypisana nazwie handlowej surowca i państwu pochodzenia surowca.

A10. Należy wprowadzić całkowitą ilość paliwa, które podmiot realizujący NCR wytworzył, importował lub nabył wewnątrzwspólnotowo w roku sprawozdawczym, w litrach [l]. Ilość paliw gazowych należy podawać w kilogramach [kg],

A11. Należy wprowadzić wartość opałową paliwa podawaną w jednostkach megadżul na litr [MJ/l] lub megadżul na kilogram [MJ/kg], w zależności od jednostki, w której podano całkowitą ilość paliw bez zawartości biokomponentów, określoną w polu A10.

A12. Należy wprowadzić całkowitą energię dostarczoną z paliwa wyrażoną w megadżulach [MJ],

A13. Należy wprowadzić wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii.

CZĘŚĆ  B. 

BIOKOMPONENTY (ZAWARTE W PALIWACH ORAZ STANOWIĄCE SAMOISTNE PALIWA)

B1. Należy określić przez wprowadzenie TAK albo NIE, czy informacje podane w wierszu są danymi zbiorczymi dla trzech lub więcej podmiotów.

B2. Należy wprowadzić rodzaj biokomponentu podanego w sprawozdaniach przez podmioty realizujące NCR.

B3. Należy podać (TAK albo NIE), czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624).

B4. Należy przyporządkować kod CN biokomponentu wprowadzonego w polu B2.

B5. Należy podać rodzaj surowca użytego do produkcji biokomponentu.

B6. Należy podać ścieżkę produkcji danego biokomponentu.

B7. Należy podać informację na temat państwa pochodzenia surowca, z którego wytworzono biokomponent.

B8. Należy podać informację na temat państwa pochodzenia biokomponentu, tj. państwa, w którym biokomponent uległ ostatniemu istotnemu przetworzeniu, np. w obiekcie przemysłowo-technologicznym.

B9. Należy wskazać kategorię surowca użytego do produkcji biokomponentów, których uprawa powoduje pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów.

B10. Należy wprowadzić wartość emisji gazów cieplarnianych dla określonej kategorii surowców użytych do produkcji biokomponentów, których uprawa powoduje pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów.

B11. Należy podać całkowitą ilość biokomponentów, które były wytworzone, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zakupione od wytwórców krajowych w danym roku sprawozdawczym. Biokomponenty podaje się w litrach [l], natomiast biokomponenty gazowe w kilogramach [kg],

B12. Należy wprowadzić wartość opałową dla danego rodzaju biokomponentu.

B13. Należy wprowadzić całkowitą energię dostarczoną z danego rodzaju biokomponentu, wyrażoną w megadżulach [MJ],

B14. Należy wprowadzić wartości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii, wyrażoną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ].

CZĘŚĆ  C. 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

C1. Należy podać wartość ilorazu całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej, zdefiniowanej w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw, oraz współczynnika korygującego wydajność układu napędowego w związku z rodzajem silnika, określonego w tych przepisach.

C2. Należy wprowadzić wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

CZĘŚĆ  D. 

PODSUMOWANIE

1. Wartość UER

D1. Należy wprowadzić całkowitą wartość UER w roku sprawozdawczym. Wartość ta jest sumą wartości UER podanych w sprawozdaniach podmiotów realizujących NCR, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy o jakości paliw.

2. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER

D2. Należy wprowadzić całkowitą ilość energii dostarczoną z paliwa bez zawartości biokomponentów, z biokomponentów oraz z energii elektrycznej, w roku sprawozdawczym, wyrażoną w megadżulach [MJ], Całkowitą ilość energii stanowi suma jednostkowych wartości wskazanych w kolumnie w części A (podanej w polu A12), kolumnie w części B (podanej w polu B13) oraz kolumnie w części C (podanej w polu C1).

D3. Należy wprowadzić średnią szacowaną emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającą z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadającą na całkowitą ilość paliwa, wyrażoną w jednostkach energii, obliczaną jako iloraz wartości A i B, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

A - sumę iloczynów ilości dostarczonej energii (podanej w polu D9) i szacunkowej wartości emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla danej kategorii surowca (podanej w polu D10),

B - całkowitą ilość energii, o której mowa w polu D2.

D4. Należy wprowadzić średnią emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii dla paliw bez zawartości biokomponentów, dla biokomponentów oraz energii elektrycznej, podaną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ] i obliczoną zgodnie z wzorem zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

3. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER

D5. Wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, tj. z wyłączeniem emisji będących wynikiem pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu, wyrażoną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ], oblicza się zgodnie z wzorem zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

D6. Podaje się redukcję emisji gazów cieplarnianych netto w stosunku do średniej wartości z roku 2010, wyrażoną w procentach [%], obliczoną jako różnicę wartości A i B, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

A - średnią wartość emisji gazów cieplarnianych za rok 2010, która wynosi 100%,

B - iloraz wartości emisji gazów cieplarnianych netto podanej w polu D5, wyrażonej w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ], oraz wartości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r., zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

D7. Całkowitą wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii, z uwzględnieniem emisji pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, wyraża się w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla [gCO2eq/MJ] i oblicza jako sumę wartości podanej w polu D3 oraz wartości podanej w polu D5.

4. Emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów

D8. Pole określa kategorie surowców użytych na potrzeby produkcji biokomponentów, których uprawa może prowadzić do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów.

D9. Należy wprowadzić zagregowane dane dotyczące ilości energii dostarczonej z biokomponentu (podane w polu B13).

D10. Pole określa szacunkową wartość emisji gazów cieplarnianych pochodzącą z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającą z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, i jest wartością stałą dla danej kategorii surowców.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającą metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 27.05.2015, str. 53).