Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.30.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 1993 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322) oraz w związku z art. 32 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) zarządza się, co następuje:
§  1. Kredytobiorcom może być udzielana dopłata ze środków budżetu państwa, w granicach przewidzianych w budżecie państwa na 1993 r., na spłatę części należnego bankom oprocentowania od kredytów zaciągniętych w 1993 r. na:
1) zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,
2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, realizowany przez producentów rolnych, a także na ich skup od producentów krajowych przez podmioty krajowe, posiadające uprawnienia do prowadzenia reprodukcji lub obrotu nasionami i sadzeniakami ziemniaka, wykonujące prace związane z technologicznym przygotowaniem wyżej wymienionych nasion i sadzeniaków,
3) zakup hodowlanych jałówek i buhajów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
4) zakup hodowlanych loszek i owiec-maciorek oraz rozpłodników knurów i tryków, z wyłączeniem zakupu na eksport,
5) zakup ziemi na cele rolnicze,
6) nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie ziemi (zgodnie z planem modernizacji gospodarstwa) w okresie 5 lat od daty nabycia jej na własność oraz ziemi przejętej w dzierżawę na okres nie krótszy niż 10 lat, obejmujące:
a) trwałe nasadzenia,
b) budowę i modernizację budynków gospodarczych,
c) zakup ciągników rolniczych produkcji krajowej, maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, z wyłączeniem innych środków transportowych,
7) nakłady inwestycyjne związane z przystosowaniem gospodarstw rolnych do produkcji żywnościowej metodami ekologicznymi,
8) finansowanie skupu od producentów krajowych i finansowanie zapasów z produkcji krajowej: zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, ziemniaków, mączki ziemniaczanej, syropu ziemniaczanego, glukozy, ziół i suszu ziół, owoców, warzyw, półproduktów i przetworów z owoców i warzyw,
9) finansowanie skupu i przechowywania zapasów ryb morskich od podmiotów krajowych prowadzących połowy,
10) zakup wózków inwalidzkich, samochodów dla inwalidów lub osób opiekujących się inwalidami oraz osobami niepełnosprawnymi.
§  2.
1. Kredyty na cele, o których mowa w § 1 pkt 1-9, są objęte dopłatą ze środków budżetu państwa, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym nie przekroczy 1,12 stopy oprocentowania kredytu refinansowego.
2. Kredyty bankowe na cele, o których mowa w § 1 pkt 1-4, pkt 6 lit. c), pkt 8 i 9, są objęte dopłatą, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym dla kredytobiorcy wynosi 0,7 stopy kredytu refinansowego, jednak nie mniej niż 15 punktów procentowych.
3. Kredyty bankowe na cele, o których mowa w § 1 pkt 5 i pkt 6 lit. a) i b) oraz pkt 7, są objęte dopłatą, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym dla kredytobiorcy wynosi 0,5 stopy kredytu refinansowego, jednak nie mniej niż 15 punktów procentowych.
4. Wysokość kredytu objętego dopłatą na cele, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć:
1) na cele wymienione w pkt 5 - 250 mln zł,
2) na cele wymienione w pkt 6 - 300 mln zł,
3) na cele wymienione w pkt 7 - 250 mln zł.
§  3.
1. Dopłaty z budżetu państwa, o których mowa w § 1 pkt 1-9, stanowią część oprocentowania należnego bankom, odpowiadającą różnicy między stopą oprocentowania kredytu ustaloną zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 a stopą oprocentowania, którą płaci kredytobiorca.
2. Dopłata, o której mowa w § 1 pkt 10, polega na spłacie ze środków budżetu państwa 50% należnego bankom oprocentowania.
3. Dopłata, o której mowa w § 1 pkt 1, może być udzielana gospodarstwom rolnym, w tym Skarbu Państwa, na podstawie imiennego dowodu zakupu przedstawionego bankowi w ciągu 2 miesięcy od daty zaciągnięcia kredytu, przy czym termin spłaty tego kredytu nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 1993 r.
4. Dopłata, o której mowa w § 1 pkt 7, jest udzielana producentom rolnym posiadającym atesty lub zaświadczenia wydane przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.
5. Dopłata do kredytów, o której mowa w § 1 pkt 8, jest udzielana:
1) pod warunkiem, że termin spłaty tych kredytów nie przekracza 30 września 1993 r. w odniesieniu do kredytów na skup i finansowanie zapasów ze zbiorów 1992 r., oraz 30 września 1994 r. w odniesieniu do kredytów na skup i finansowanie zapasów ze zbiorów 1993 r.,
2) w odniesieniu do kredytów zaciąganych przez:
a) krajowe podmioty gospodarcze prowadzące przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne skupowanych produktów,
b) podmioty prowadzące działalność w zakresie przechowalnictwa płodów rolnych, mające w odniesieniu do zbóż i rzepaku magazyny atestowane przez Agencję Rynku Rolnego,
c) podmioty gospodarcze realizujące skup na zlecenie Agencji Rynku Rolnego z przeznaczeniem na zaopatrzenie rynku krajowego.
6. Dopłata do kredytów, o której mowa w § 1 pkt 8, nie dotyczy wyrobów alkoholowych i surowców do ich produkcji oraz finansowania opakowań i nakładów na opakowania.
7. Dopłata do kredytów, o której mowa w § 1 pkt 9, jest udzielana pod warunkiem, że kredyty te udzielane są na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a termin ich spłaty nie przekracza dnia 30 kwietnia 1994 r. Dopłata nie dotyczy finansowania opakowań i nakładów na opakowania.
§  4. Minister Finansów zawrze umowy z bankami, w których zostaną określone dla poszczególnych banków w szczególności:
1) ogólne kwoty dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów,
2) terminy rozliczania dopłat między budżetem państwa a bankami,
3) sposoby uruchamiania środków przez Ministerstwo Finansów i ich rozliczania przez banki.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.