Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.878

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich 2

Na podstawie art. 110ca ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Komitet do spraw nominacji:
1) rekomenduje kandydatów do zarządu domu maklerskiego, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania domem maklerskim, oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie zarządu domu maklerskiego;
2) określa zakres obowiązków dla kandydata do zarządu domu maklerskiego, wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji;
3) określa wartość docelową reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w zarządzie domu maklerskiego płci oraz opracowuje politykę różnorodności w składzie zarządu domu maklerskiego zmierzającą do osiągnięcia tej wartości docelowej;
4) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania zarządu oraz rekomenduje radzie nadzorczej zmiany w tym zakresie;
5) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia zarządu jako całości i poszczególnych członków zarządu oraz informuje zarząd o wynikach tej oceny;
6) dokonuje okresowego przeglądu polityki zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze i przedstawia zarządowi zalecenia w tym zakresie.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1).