Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 kwietnia 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia, w których mowa jest o:
1) sądach - odnoszą się do Sądu Najwyższego, z wyłączeniem Izby Wojskowej tego Sądu, oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych,
2) prokuraturach - odnoszą się do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
3) sędziach - odnoszą się także do ławników w sądach powszechnych.
§  2. Do szczegółowego zakresu zadań policji sądowej należy:
1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur,
2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z zadań wymiaru sprawiedliwości,
3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora,
4) doprowadzanie osób, w tym nieletnich, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na zarządzenie sądu lub prokuratora, jeżeli nie zlecono tych zadań innym służbom Policji,
5) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania powagi sądu.
§  3. Policja sądowa usytuowana jest w strukturze komend wojewódzkich Policji.
§  4.
1. Policja sądowa współdziała przy wykonywaniu zadań z pracownikami sądów i prokuratur oraz ze specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi odpowiedzialnymi za fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury, a także ze Służbą Więzienną, jeżeli zajmuje ona pomieszczenia w budynku wspólnym z sądem lub prokuraturą albo położonym w bezpośrednim sąsiedztwie sądu lub prokuratury.
2. Sposób współdziałania, o którym mowa w ust. 1, określa porozumienie między właściwym komendantem wojewódzkim Policji a prezesem sądu wojewódzkiego (sądu apelacyjnego) i prokuratorem wojewódzkim (apelacyjnym), a w odniesieniu do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - z Prezesem Sądu Najwyższego lub Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§  5. Prezesi sądów i prokuratorzy, o których mowa w § 4 ust. 2, kierują do właściwych komendantów wojewódzkich Policji wnioski i opinie dotyczące:
1) zagrożeń dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach i prokuraturach,
2) wykonywania zadań policji sądowej, o których mowa w § 2,
3) realizacji współdziałania, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§  6.
1. Komórki organizacyjne policji sądowej mogą być tworzone dla kilku sądów i prokuratur, jeżeli jest to uzasadnione ich usytuowaniem i potrzebą efektywności działania.
2. Kierownika komórki organizacyjnej policji sądowej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii prezesów sądów i prokuratorów, o których mowa w § 4 ust. 2.
§  7. Komendant wojewódzki Policji w ramach przydzielonych przez Komendanta Głównego Policji etatów tworzy komórki organizacyjne policji sądowej po uzgodnieniu z prezesami sądów i prokuratorami, o których mowa w § 4 ust. 2.
§  8.
1. Pomieszczenia policji sądowej znajdują się w budynkach sądów lub prokuratur.
2. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń policji sądowej ponosi właściwy sąd lub właściwa prokuratura.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 1996 r.