Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1299

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej "BFG", przez podmioty objęte systemem gwarantowania, banki hipoteczne, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne oraz podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą", informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań BFG.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) banku - należy przez to rozumieć bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), objęty obowiązkowym systemem gwarantowania;
2) kanale teletransmisji - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;
3) rozporządzeniu nr 2015/63 - należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 44, z późn. zm.);
4) składkach - należy przez to rozumieć składki wnoszone przez:
a) banki, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwane dalej "kasami", na zasadach określonych w art. 286 ustawy,
b) banki, banki hipoteczne, oddziały banków zagranicznych, kasy oraz firmy inwestycyjne, na zasadach określonych w art. 295 ustawy;
5) środkach gwarantowanych - należy przez to rozumieć środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną do wysokości, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
6) walnym zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli albo zgromadzenie wspólników, w zależności od formy prawnej podmiotu przekazującego informacje;
7) zobowiązaniach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wartość zobowiązań niewyłączonych z umorzenia lub konwersji długu ogółem obliczonych zgodnie z szablonem Z 02.00 określonym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1);
8) zrzeszonym banku spółdzielczym - należy przez to rozumieć bank będący spółdzielnią oraz stroną umowy zrzeszenia, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 oraz z 2019 r. poz. 730).

Rozdział  2

Informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych

§  3. 
1.  Informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych są sporządzane przez:
1) banki - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3) kasy - w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za każdy miesiąc kalendarzowy według stanu na jego koniec.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są zgodne z danymi zawartymi w systemach wyliczania.
§  4. 
1.  Banki przekazują BFG informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
2.  Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, właściwym bankom zrzeszającym w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
3.  Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych, w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.
4.  Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w ust. 3, nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.
§  5.  Oddziały banków zagranicznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przekazują BFG informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
§  6. 
1.  Kasy przekazują informacje, o których mowa w § 3 ust. 1, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej "Kasą Krajową", w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
2.  Kasa Krajowa, na podstawie informacji otrzymanych od kas, sporządza informacje o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.
3.  Kasa Krajowa przekazuje BFG informacje, o których mowa w ust. 2, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Rozdział  3

Dane i informacje dotyczące wybranych zobowiązań oraz środków gwarantowanych, niezbędne do wyliczenia składek

§  7. 
1.  Dane i informacje dotyczące wybranych zobowiązań oraz środków gwarantowanych, niezbędne do wyliczenia składek, są sporządzane przez:
1) banki i banki hipoteczne - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) kasy - w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) firmy inwestycyjne - w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień bilansowy, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
§  8. 
1.  Banki i banki hipoteczne przekazują BFG dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
2.  Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, właściwym bankom zrzeszającym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
3.  Banki zrzeszające, na podstawie danych i informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają dane i informacje niezbędne do wyliczenia składek, w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.
4.  Banki zrzeszające przekazują BFG dane i informacje, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu danych i informacji przez wszystkie zrzeszone banki spółdzielcze, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  9.  Oddziały banków zagranicznych przekazują BFG dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  10. 
1.  Kasy przekazują dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, Kasie Krajowej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
2.  Kasa Krajowa, na podstawie danych i informacji otrzymanych od kas, sporządza dane i informacje niezbędne do wyliczenia składek, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.
3.  Kasa Krajowa przekazuje BFG dane i informacje, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po przekazaniu danych i informacji przez wszystkie kasy, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  11.  Firmy inwestycyjne przekazują BFG dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  12.  W przypadku gdy dzień bilansowy jest inny niż 31 grudnia, dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, sporządzają i przekazują:
1) BFG:
a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, i banki hipoteczne - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym każdego zrzeszonego banku spółdzielczego - w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych danych i informacji przekazywanych zgodnie z pkt 2, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
c) oddziały banków zagranicznych - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
d) Kasa Krajowa, w zakresie dotyczącym każdej kasy - w terminie 15 dni od dnia otrzymania od kas danych i informacji przekazywanych zgodnie z pkt 3, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
e) firmy inwestycyjne - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
2) właściwym bankom zrzeszającym - zrzeszone banki spółdzielcze, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
3) Kasie Krajowej - kasy, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
§  13.  W przypadku aktualizacji lub korekty danych i informacji, o których mowa w § 7 ust. 1, dane i informacje w wersji zaktualizowanej lub skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy aktualizacja lub korekta, należy przekazać niezwłocznie BFG, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i kas - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty, odpowiednio do banku zrzeszającego albo Kasy Krajowej. Przepisy § 8-12 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Informacje o nadzwyczajnym wsparciu ze środków publicznych

§  14. 
1.  Informacje o korzystaniu albo niekorzystaniu z nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, w zakresie dotyczącym wyliczania składek, są sporządzane przez:
1) banki i banki hipoteczne - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) kasy - w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) firmy inwestycyjne - w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień bilansowy, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
§  15. 
1.  Banki i banki hipoteczne przekazują BFG informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
2.  Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, właściwym bankom zrzeszającym w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
3.  Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje niezbędne do wyliczenia składek w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.
4.  Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu informacji przez wszystkie zrzeszone banki spółdzielcze, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  16.  Oddziały banków zagranicznych przekazują BFG informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  17. 
1.  Kasy przekazują informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, Kasie Krajowej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.
2.  Kasa Krajowa, na podstawie informacji otrzymanych od kas, sporządza informacje dotyczące nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, w zakresie i według wzoru 5 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w odniesieniu do poszczególnych kas.
3.  Kasa Krajowa przekazuje BFG informacje, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po przekazaniu informacji przez wszystkie kasy, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  18.  Firmy inwestycyjne przekazują BFG informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku.
§  19.  W przypadku gdy dzień bilansowy jest inny niż 31 grudnia, informacje, o których mowa w § 14 ust. 1, sporządzają i przekazują:
1) BFG:
a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, i banki hipoteczne - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym każdego zrzeszonego banku spółdzielczego - w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji przekazywanych zgodnie z pkt 2, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
c) oddziały banków zagranicznych - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
d) Kasa Krajowa, w zakresie dotyczącym każdej kasy - w terminie 15 dni od dnia otrzymania od kas informacji przekazywanych zgodnie z pkt 3, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
e) firmy inwestycyjne - w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
2) właściwym bankom zrzeszającym - zrzeszone banki spółdzielcze, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
3) Kasie Krajowej - kasy, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do 15 dnia siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
§  20.  W przypadku aktualizacji lub korekty informacji, o których mowa w § 14 ust. 1, informacje w wersji zaktualizowanej lub skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy aktualizacja lub korekta, należy przekazać niezwłocznie BFG, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i kas - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty, odpowiednio do banku zrzeszającego albo Kasy Krajowej. Przepisy § 15-19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  5

Informacje o systemie ochrony

§  21. 
1.  Informacje o systemie ochrony są sporządzane przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze, w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na pierwszy dzień każdego kwartału.
3.  Banki, o których mowa w ust. 1, przekazują BFG informacje, o których mowa w ust. 1, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
4.  Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym bankom zrzeszającym nie później niż do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
5.  Banki zrzeszające, na podstawie informacji otrzymanych od zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informacje o systemie ochrony w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.
6.  Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w ust. 5, nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
§  22.  W przypadku aktualizacji lub korekty informacji, o których mowa w § 21 ust. 1, informacje w wersji zaktualizowanej lub skorygowanej według stanu na koniec okresu, którego dotyczy aktualizacja lub korekta, należy przekazać niezwłocznie BFG, nie później niż w terminie 8 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania aktualizacji lub korekty do banku zrzeszającego. Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6

Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny

§  23.  Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny są sporządzane przez:
1) banki - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania - w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
3) kasy - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  24.  Podmioty sporządzające informacje, o których mowa w § 23, przekazują je BFG niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki.

Rozdział  7

Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji

§  25.  Informacje o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji są sporządzane przez:
1) banki i banki hipoteczne - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych - w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) kasy - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) firmy inwestycyjne - w zakresie i według wzoru 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  26.  Podmioty sporządzające informacje, o których mowa w § 25, przekazują je BFG niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości składki.

Rozdział  8

Informacje przekazywane przez podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy

§  27. 
1.  Podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy, przekazują BFG, za pośrednictwem podmiotów krajowych objętych nadzorem skonsolidowanym sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego:
1) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
2) kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe, o ile podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy, je sporządzają.
2.  Podmioty, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d ustawy, nie przekazują sprawozdań, o których mowa w ust. 1, jeżeli przekazują je do Komisji Nadzoru Finansowego.
3.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przekazywane w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
4.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu, za który zostały sporządzone.

Rozdział  9

Tryb przekazywania informacji

§  28.  BFG udostępnia kanał teletransmisji w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w formie dokumentu elektronicznego.
§  29.  Informacje sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1-6 i 9 do rozporządzenia są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML.
§  30.  Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1, są przekazywane BFG w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
§  31. 
1.  Informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 i § 29, są przekazywane BFG kanałem teletransmisji. Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania, w tym sposób nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji, BFG udostępnia w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej.
2.  W przypadku awarii kanału teletransmisji informacje, o których mowa w § 27 ust. 1 i § 29, mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
§  32. 
1.  Bank, bank hipoteczny, oddział banku zagranicznego, kasa, Kasa Krajowa oraz firma inwestycyjna, przekazujące BFG informacje kanałem teletransmisji, wyznaczają osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w postaci papierowej, zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, chyba że osoby te zostały wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów.
2.  Zmiana osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.
§  33.  Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, banki hipoteczne, oddziały banków zagranicznych, kasy, Kasę Krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  34.  W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Rozdział  10

Przepisy epizodyczne

§  35. 
1.  Informacje o podstawach obliczania oraz o wysokości funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych i utrzymywanych do dnia 31 grudnia 2024 r. są sporządzane przez:
1) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
2) oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania - w zakresie i według wzoru 3 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu danych za kwiecień i za październik każdego roku.
§  36. 
1.  Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują BFG informacje, o których mowa w § 35 ust. 1, nie później niż do dnia:
1) 15 grudnia każdego roku - według stanu danych za październik;
2) 15 czerwca każdego roku - według stanu danych za kwiecień.
2.  Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w § 35 ust. 1, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzone w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3.  Banki zrzeszające przekazują BFG informacje, o których mowa w § 35 ust. 1, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych, w terminie do dnia:
1) 15 grudnia każdego roku - według stanu danych za październik;
2) 15 czerwca każdego roku - według stanu danych za kwiecień.
§  37.  Oddziały banków zagranicznych, o ile są podmiotami objętymi systemem gwarantowania, przekazują BFG informacje, o których mowa w § 35 ust. 1, w terminie do dnia:
1) 15 grudnia każdego roku - według stanu danych za październik;
2) 15 czerwca każdego roku - według stanu danych za kwiecień.
§  38.  Do przekazywania informacji, o których mowa w § 35 ust. 1, przepisy § 28, § 29 oraz § 31-34 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe

§  39. 
1.  Dane i informacje według stanu na dzień przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są sporządzane i przekazywane według przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem danych i informacji, o których mowa w ust. 2-4.
2.  Dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. są sporządzane przez:
1) banki i banki hipoteczne - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane BFG w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.;
2) banki zrzeszające - w zakresie i według wzoru 2 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane BFG w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.;
3) firmy inwestycyjne - w zakresie i według wzoru 6 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane BFG w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.;
4) zrzeszone banki spółdzielcze - w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przekazywane właściwym bankom zrzeszającym w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.
3.  W przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym 2018, dane i informacje, o których mowa w § 7 ust. 1, według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego są sporządzane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, w zakresie i według wzorów określonych odpowiednio w ust. 2 pkt 1-4 i przekazywane w terminach, o których mowa odpowiednio w § 12 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 2. Jeżeli liczone od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych terminy 15-dniowe i 30-dniowe, o których mowa w § 12 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 2, upłynęły przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, terminy te liczy się od dnia wejścia w życie rozporządzenia - w takim przypadku nie stosuje się terminów odnoszących się do siódmego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
4.  Banki hipoteczne, które nie przekazały danych i informacji, o których mowa w § 14 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. albo według stanu na dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego, w przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym 2018, według przepisów dotychczasowych, są obowiązane do ich sporządzenia w zakresie i według wzoru 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ich przekazania do BFG w terminach wynikających z § 15 ust. 1 oraz § 19 pkt 1 lit. a.
5.  Dane i informacje według stanu na dzień przypadający w dniu wejścia w życie rozporządzenia lub po tym dniu są sporządzane i przekazywane według przepisów rozporządzenia.
§  40.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR 1

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w banku według stanu na dzień ..............

wzór

WZÓR 2

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na dzień ................

wzór

WZÓR 3

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w oddziale banku zagranicznego według stanu na dzień ......................

wzór

WZÓR 4

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasie według stanu na dzień ...................

wzór

WZÓR 5

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasach według stanu na dzień

wzór

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 1

1. Wzory 1, 2, 4 i 5 oraz kolumny 7-9 we wzorze 3 - wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartość środków gwarantowanych wylicza się dla wszystkich deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Wzory 1, 2, 4 i 5 - wyliczenie wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartości środków gwarantowanych należy przeprowadzić dla wszystkich poszczególnych deponentów przy użyciu systemu wyliczania w rozumieniu art. 2 pkt 64 ustawy. Wartość środków gwarantowanych w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania jest sumą wartości środków gwarantowanych wyliczonych dla poszczególnych deponentów w tym podmiocie.
3. Wzory 1-5 - należy wykazywać wyłącznie deponentów posiadających środki objęte ochroną gwarancyjną na dzień sprawozdawczy.
4. Wzory 1-5 - do obliczenia wartości w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia sprawozdawczego ogłaszany przez NBP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR 1

Informacje banku / banku hipotecznego do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

WZÓR 2

Informacje do wyliczenia składek zrzeszonych banków spółdzielczych według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

WZÓR 3

Informacje oddziału banku zagranicznego do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

WZÓR 4

Informacje kasy do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

WZÓR 5

Informacje do wyliczenia składek kas według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

WZÓR 6

Informacje firmy inwestycyjnej do wyliczenia składek według stanu na dzień bilansowy rocznego sprawozdania finansowego

wzór

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 2

1. Wzory 1, 2 i 6 - przy wyliczeniu wyłączeń z tytułu zobowiązań i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych należy zastosować zasady określone w art. 5 rozporządzenia nr 2015/63.
2. Wzory 1, 2 i 6 - wyłączenia z tytułu zobowiązań nie uwzględniają wartości księgowej zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne, uwzględniają natomiast odpowiednią wartość zobowiązań z tytułu kontraktów na instrumenty pochodne wycenianych zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 2015/63.
3. Informacje o zobowiązaniach kwalifikowalnych powinny odpowiadać strukturze zobowiązań wykazanej w szablonie Z 02.00 określonym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066; w kolumnie "Zobowiązania kwalifikowalne" (numer 7) należy podać kwotę zobowiązań niewyłączonych z umorzenia lub konwersji długu ogółem obliczoną w wierszu 0300 oraz kolumnie 0090 szablonu Z 02.00 określonym w załączniku I do tego rozporządzenia, na bazie jednostkowej.
4. Wzory 1, 2, 4 i 5 - zasady wyliczenia wartości środków gwarantowanych łącznie powinny być zgodne z zasadami określonymi dla wyliczenia wartości środków gwarantowanych (łącznie) wykazywanych odpowiednio we wzorach 1 i 2 załącznika nr 1 oraz we wzorach 4 i 5 załącznika nr 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR 1

Informacja banku / banku hipotecznego dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

wzór

WZÓR 2

Informacje dotyczące nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych udzielonego zrzeszonym bankom spółdzielczym

wzór

WZÓR 3

Informacja oddziału banku zagranicznego dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

wzór

WZÓR 4

Informacja kasy dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

wzór

WZÓR 5

Informacje dotyczące nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych udzielonego kasom

wzór

WZÓR 6

Informacja firmy inwestycyjnej dotycząca nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR 1

Informacje banku o systemie ochrony według stanu na dzień

wzór

WZÓR 2

Informacje o przynależności zrzeszonych banków spółdzielczych do systemu ochrony według stanu na dzień

wzór

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 4

1. Wzory 1 i 2 - w tytule należy zamieścić datę pierwszego dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj. według stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października danego roku.
2. Wzory 1 i 2 - w kolumnie "Przynależność do systemu ochrony na dzień sprawozdawczy" należy wpisać, według stanu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca kwartału, tj. wg stanu na dzień 1 stycznia, dzień 1 kwietnia, dzień 1 lipca i dzień 1 października: "TAK" albo "NIE".

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR 1

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków na ..................... r.

wzór

WZÓR 2

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków na .................... r.

wzór

WZÓR 3

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny kas na ................... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR 1

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na .................. r.

wzór

WZÓR 2

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na .................... r.

wzór

WZÓR 3

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na ..................... r.

wzór

WZÓR 4

Informacja o zamiarze wniesienia części obowiązkowych składek w formie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ................... r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPOSÓB USTALANIA IDENTYFIKATORÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH BANKI, BANKI HIPOTECZNE, ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH, KASY, KASĘ KRAJOWĄ I FIRMY INWESTYCYJNE, WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW XML ORAZ UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PRZY PRZESYŁANIU INFORMACJI BFG

Identyfikatory
1. Identyfikatory wyróżniające banki / banki hipoteczne oznaczają:
a) dla banków spółdzielczych - czterocyfrowy numer banku nadany bankowi spółdzielczemu przez NBP,
b) dla banków niebędących bankami spółdzielczymi, w tym dla banków hipotecznych - trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez NBP.
2. Identyfikatory wyróżniające oddziały banków zagranicznych oznaczają trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez NBP.
3. Identyfikatory wyróżniające kasy i Kasę Krajową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. Identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi techniczne dla plików XML

1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej BFG (www.bfg.pl).
2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
4. Pliki powinny być sporządzone zgodnie z instrukcją udostępnioną na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).

Uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG

1. Podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku informacji, dla których jest wymagany podpis elektroniczny i nie dopuszczono innego rodzaju podpisu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.
2. Pobranie certyfikatu BFG ze strony internetowej BFG (www.bfg.pl).
3. Szyfrowanie pliku kluczem publicznym BFG.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR 1

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w baku według stanu na ............ r.

wzór

WZÓR 2

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych według stanu na ................ r.

wzór

WZÓR 3

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w oddziale banku zagranicznego według stanu na ............... r.

wzór

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 9

1. W tytułach tabel, w nawiasach, należy wstawić odpowiednią informację, w zależności od okresu sprawozdawczego, o tworzonym bądź aktualizowanym funduszu ochrony środków gwarantowanych w brzmieniu: "informacja za październik" albo "informacja za kwiecień".
2. W pozycji "Wysokość stawki" banki wpisują wysokość stawki zgodnie z uchwałą Rady BFG.
3. W pozycji "Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy" należy podać wartość aktywów według stanu na dzień wyceny bilansowej obligacji skarbowych, bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP (o ile mogą być one przedmiotem obrotu) lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych, a w przypadku gdy na pokrycie funduszu nie przeznaczono obligacji skarbowych, bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego - według stanu na dzień sporządzenia informacji.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 470), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 326).