Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1710

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej "BFG", przez podmioty informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą", oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego;
2) sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, o których mowa w pkt 1.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) informacji sprawozdawczej banków - należy przez to rozumieć sprawozdawczość ostrożnościową przekazywaną do Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej, "CRR";
2) informacji sprawozdawczej kas - należy przez to rozumieć informacje sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej "kasami", oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.);
3) kanale teletransmisji - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;
4) planie naprawy - należy przez to rozumieć plan naprawy, o którym mowa w art. 141m ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) lub w art. 110zj ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), lub grupowy plan naprawy, o którym mowa w art. 141n ust. 1 lub art. 141o ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub w art. 110zl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
5) podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 64 pkt 2 ustawy, oddział banku zagranicznego lub krajowy podmiot dominujący, wobec którego podmiot jest podmiotem zależnym;
6) programie postępowania naprawczego - należy przez to rozumieć program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
7) zarządcy komisarycznym - należy przez to rozumieć zarządcę komisarycznego ustanowionego w kasie na podstawie art. 73 ust. 1 lub art. 73a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
8) zarządzie komisarycznym - należy przez to rozumieć zarząd komisaryczny ustanowiony na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub art. 110zza ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
§  3.  Podmiot przekazuje BFG informacje w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwane dalej "informacjami" - odrębnie dla podmiotów innych niż firmy inwestycyjne sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, podmiotów innych niż firmy inwestycyjne sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz firm inwestycyjnych.
§  4. 
1.  BFG może wystąpić do podmiotu w formie pisemnej z żądaniem przekazania informacji, wyznaczając termin ich przekazania, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
2.  Podmiot przekazuje BFG informacje według stanu na dzień określony w wezwaniu BFG.
§  5.  BFG udostępnia podmiotowi kanał teletransmisji w celu przekazywania BFG informacji w formie dokumentu elektronicznego.
§  6. 
1.  Informacje są przekazywane BFG w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML dla danych tabelarycznych lub w innym formacie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Informacje opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu.
§  7. 
1.  Informacje są przekazywane BFG kanałem teletransmisji. Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania, w tym sposób nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji, BFG udostępnia w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej.
2.  W przypadku awarii kanału teletransmisji informacje mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
§  8. 
1.  Podmiot przekazujący BFG informacje kanałem teletransmisji wyznacza osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w postaci papierowej, zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, chyba że osoby te zostały wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów.
2.  Zmiana osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.
§  9.  Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających podmioty, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  BFG dokonuje weryfikacji przekazanych informacji pod względem spójności wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi tabelami, jak również zgodności z informacją sprawozdawczą banków, informacją sprawozdawczą kas lub obowiązkową informacją sprawozdawczą podmiotów innych niż banki oraz kasy.
2.  W przypadku wystąpienia braku spójności lub niezgodności podczas weryfikacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, BFG niezwłocznie wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
§  11. 
1.  Podmiot przekazuje informacje po raz pierwszy na wezwanie BFG po upływie trzeciego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, w uzasadnionych przypadkach BFG może zwrócić się do podmiotu z wnioskiem o przekazanie wybranych informacji.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

.......................................................................................................

identyfikator wyróżniający podmiot przekazujący informację

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

.......................................................................................................

nazwa podmiotu przekazującego informację

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

1. Cel zgłoszenia**

Nadanie dostępu osobie upoważnionej
Odebranie dostępu osobie upoważnionej
Aktualizacja danych osoby upoważnionej

2. Osoba upoważniona przez podmiot przekazujący informację Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Służbowy adres poczty elektronicznej
Numer telefonu służbowego

........................................... ................................................................................

miejscowość, data pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu przekazującego informację Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu przekazującego informację Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu***

1) ...........................................

2) ...........................................

* W przypadku potrzeby nadania dostępu dla więcej niż jednej osoby należy wypełnić kolejne zgłoszenie.

** Należy wstawić znak X w odpowiednie pole.

*** W przypadku jednoczesnego wysyłania kilku zgłoszeń wystarczające jest załączenie jednego kompletu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu przekazującego informacje.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB USTALANIA IDENTYFIKATORÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH PODMIOTY, WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW XML ORAZ UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PRZY PRZESYŁANIU INFORMACJI BFG

Identyfikatory

1. Identyfikatory wyróżniające banki oznaczają:

a) dla banków spółdzielczych - czterocyfrowy numer banku nadany bankowi spółdzielczemu przez Narodowy Bank Polski,

b) dla banków niebędących bankami spółdzielczymi - trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski.

2. Identyfikatory wyróżniające oddziały banków zagranicznych oznaczają trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski.

3. Identyfikatory wyróżniające kasy i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Identyfikatory wyróżniające krajowe podmioty dominujące inne niż banki i firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi techniczne dla plików XML

1. Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej BFG (www.bfg.pl).

2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8.

Uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji BFG

1. Podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku informacji, dla których jest wymagany podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.

2. Pobranie certyfikatu BFG ze strony internetowej BFG (www.bfg.pl).

3. Szyfrowanie pliku kluczem publicznym BFG.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).