Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych i warunki ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.73.817

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 1999 r.
w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065) zarządza się, co następuje:
1.
Świadczenia zdrowotne przysługujące osobom, o których mowa w art. 5a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065), zwanym dalej "osobami uprawnionymi", z zastrzeżeniem ust. 2, obejmują:
1)
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,
2)
świadczenia rehabilitacji wczesnej,
3)
orzekanie o stanie zdrowia,
4)
świadczenia w razie nagłego zachorowania, wypadku, urazu i zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego,
5)
świadczenia stomatologiczne w zakresie określonym na podstawie art. 31e ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700 i Nr 70, poz. 777).
2.
Członkom personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Polsce oraz ich rodzinom, w odniesieniu do państw, z którymi zostały podpisane umowy o świadczenia usług medycznych, świadczenia zdrowotne przysługują w zakresie określonym tymi umowami.
1.
Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1, udzielają zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej "zakładami", w warunkach ambulatoryjnych lub - za zgodą kierownika zakładu - w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej oraz w szpitalu.
2.
Zakłady zapewniają możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych podczas:
1)
posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, a w innych pracach - na wniosek odpowiednio Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu,
2)
posiedzeń Rady Ministrów,
3)
oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo Prezesa Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt zagranicznych.
1.
Lista osób uprawnionych jest prowadzona przez jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwaną dalej "jednostką upoważnioną".
2.
Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2)
numer PESEL, a w odniesieniu do członków personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Polsce i ich rodzin - numer ewidencyjny paszportu,
3)
miejsce zamieszkania oraz pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce stałego zameldowania,
4)
stanowisko lub pełnioną funkcję.
1.
Listę osób uprawnionych sporządza i aktualizuje jednostka upoważniona, na podstawie danych przekazywanych przez właściwe instytucje, a w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 ust. 2 - ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2.
Listę osób uprawnionych jednostka upoważniona przekazuje zakładom udzielającym świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1.
Jednostka upoważniona wydaje osobie uprawnionej kartę identyfikacyjną, na podstawie której są udzielane w zakładach świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1.
Lista osób uprawnionych stanowi podstawę do sporządzania informacji o ogólnej liczbie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określonych w § 1, przekazywanych przez jednostkę upoważnioną w okresach miesięcznych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3-6, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.