Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1945

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom 2

Na podstawie art. 108 ust. 9g ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Polityka korporacyjna w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom, zwana dalej "polityką korporacyjną", określa następujące cele dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków, zwanego dalej "ryzykiem":
1) zapewnienie wykonywania ciągłej i bezpiecznej działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "działalnością";
2) minimalizowanie ryzyka;
3) minimalizowanie skutków wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków.
2.  Polityka korporacyjna ustala, że kontrola ryzyka jest przeprowadzana w zakładzie górniczym służącym do wykonywania działalności przez cały okres jej wykonywania.
3.  W zakresie sposobu osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, polityka korporacyjna określa ogólny zakres wewnętrznych procedur wprowadzanych dla osiągnięcia tych celów.
§  2. 
1.  W zakresie sposobu przeprowadzania kontroli ryzyka polityka korporacyjna określa:
1) stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy i zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności, odpowiedzialne za kontrolę ryzyka;
2) zakres obowiązków na stanowiskach, o których mowa w pkt 1;
3) procedurę przeprowadzania kontroli ryzyka, uwzględniającą:
a) sposób wykonywania działalności przez przedsiębiorcę,
b) strukturę organizacyjną przedsiębiorcy i zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności,
c) wnioski wynikające z ustaleń dotyczących stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków, w szczególności z ustaleń dokonanych przez organy nadzoru górniczego,
d) wszystkie środki umożliwiające dokonanie identyfikacji i oceny ryzyka w sposób przejrzysty i zapewniający uzyskanie rzetelnych danych dotyczących ryzyka,
e) sposób dokumentowania kontroli ryzyka.
2.  W zakresie sposobu doskonalenia zasad przeprowadzania kontroli ryzyka polityka korporacyjna określa działania korygujące zmierzające do usprawnienia kontroli ryzyka.
3.  W zakresie mechanizmów monitorowania skuteczności polityki korporacyjnej, polityka korporacyjna określa stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy i zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności, odpowiedzialne za zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy informacji dotyczących:
1) problemów napotkanych podczas przeprowadzania kontroli ryzyka;
2) skuteczności polityki korporacyjnej.
§  3.  W zakresie środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywanej działalności polityka korporacyjna:
1) określa system szkoleń pracowników zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności oraz innych osób przebywających na terenie tego zakładu górniczego, mający na celu zapewnienie wykonywania ciągłej i bezpiecznej działalności, minimalizowanie ryzyka, a także minimalizowanie skutków wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków;
2) wskazuje, że pracownicy zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności oraz inne osoby przebywające na terenie tego zakładu górniczego mają dostęp do aktualnej informacji o ryzyku oraz o sposobach minimalizowania tego ryzyka;
3) określa system nagradzania i doceniania zachowań pracowników zakładu górniczego służącego do wykonywania działalności oraz innych osób przebywających na terenie tego zakładu górniczego, minimalizujących ryzyko;
4) zawiera informację o miejscu w siedzibie przedsiębiorcy oraz w zakładzie górniczym służącym do wykonywania działalności, w którym jest dostępna polityka korporacyjna.
§  4.  W przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 9f ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, polityka korporacyjna zawiera również informację, o której mowa w tym przepisie.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66).