Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2351

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

Na podstawie art. 21c ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:
§  1.  Plany programowo-finansowe, zwane dalej "planami", opracowywane przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, zwane dalej "jednostkami", i przekazywane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zwanej dalej "Krajową Radą",

zawierają następujące informacje:

1) nazwę programu lub usługi, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1-2a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej "ustawą";
2) zadania określone w art. 21 ust. 1a, art. 21a i art. 22-25 ustawy;
3) planowaną w tygodniu oraz w roku kalendarzowym liczbę godzin audycji poszczególnych kategorii wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy oraz procentowy udział tych audycji w programie na poziomach nie niższych niż określone w karcie powinności;
4) planowany w roku kalendarzowym procentowy udział audycji lub utworów, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 oraz art. 15a ust. 1 ustawy, w czasie nadawania poszczególnych programów;
5) planowany w roku kalendarzowym procentowy udział audycji z udogodnieniami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy, w czasie nadawania poszczególnych programów, jeżeli jest on wyższy niż określony w tym przepisie;
6) roczne koszty i źródła finansowania każdej z kategorii wymienionej w art. 21 ust. 1 ustawy, w tym koszty i źródła finansowania audycji uwzględniających potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przy czym podając koszty całkowite, należy wskazać koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólnego zarządu;
7) w przypadku programów regionalnych - planowaną w tygodniu oraz w roku kalendarzowym liczbę godzin audycji o tematyce regionalnej oraz procentowy udział tych audycji w programie;
8) w przypadku programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych - planowaną w tygodniu oraz w roku kalendarzowym liczbę godzin audycji o tematyce lokalnej oraz procentowy udział tych audycji w programie;
9) w przypadku programów radiowych - planowaną w tygodniu oraz w roku kalendarzowym liczbę godzin audycji słownych oraz procentowy udział tych audycji w programie;
10) opis planowanych audycji w kategoriach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, który będzie wskazywać na realizację zadań wymienionych w karcie powinności;
11) planowane, inne niż wymienione w pkt 6-10, przedsięwzięcia ze wskazaniem ich rocznych kosztów i źródeł finansowania, przy czym podając koszty całkowite, należy wskazać koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólnego zarządu;
12) uzasadnienie wzrostu planowanych kosztów w stosunku do kosztów poniesionych w roku poprzedzającym złożenie planów;
13) źródła finansowania kosztów, ze wskazaniem rodzajów przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy;
14) opinię rady programowej i rady nadzorczej o planowanym programie lub usługach oraz kosztach i źródłach finansowania, o których mowa w pkt 6 i 11.
§  2.  Uzgadniając projekt planu, Krajowa Rada i jednostka wykonują następujące czynności:
1) Krajowa Rada analizuje i ocenia projekt planu pod kątem ich zgodności z kartą powinności w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1a ustawy;
2) Krajowa Rada, stwierdzając braki lub niejasności w projekcie planu, wzywa jednostkę do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień;
3) w celu wyjaśnienia niejasności i braków, o których mowa w pkt 2, Krajowa Rada może zorganizować spotkania uzgodnieniowe z jednostką, po których jednostka może zostać zobowiązana do przekazania Krajowej Radzie uzupełnionego projektu planu uwzględniającego wnioski z odbytego spotkania; ze spotkania uzgodnieniowego Krajowa Rada sporządza protokół i przekazuje go jednostce;
4) po ustaleniu sposobu podziału wpływów, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717), Krajowa Rada może wezwać jednostkę do zmiany planów pod kątem ustalonego sposobu podziału wpływów oraz do przedstawienia przez radę programową i radę nadzorczą opinii w sprawie zmienionych planów w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 14.
§  3.  W przypadku zmiany planów stosuje się odpowiednio przepisy § 2, z wyłączeniem pkt 4.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.