Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.286.2877

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej", przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, zwanym dalej "osobami uprawnionymi";
2)
warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczenia opieki zdrowotnej obejmują:
1)
świadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
świadczenia rehabilitacji wczesnej;
3)
orzekanie o stanie zdrowia, jeżeli jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy lub kontynuowaniem nauki.
Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu, lub - za zgodą kierownika zakładu - w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 73, poz. 817), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.