Szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i forma dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2225

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", dołączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
1. 
Program działalności, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmuje:
1)
opis założeń strategii;
2)
plan marketingowy;
3)
plan działalności operacyjnej;
4)
plan organizacji i zarządzania;
5)
harmonogram określający planowane terminy realizacji poszczególnych etapów działalności oraz celów strategicznych określonych w planie działalności operacyjnej;
6)
datę sporządzenia oraz wskazanie autorów programu działalności (imię i nazwisko oraz funkcja w organizacji).
2. 
Do programu działalności, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
plan finansowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, odpowiadający zakresem programowi działalności;
2)
projekty umów pomiędzy stronami zaangażowanymi w świadczenie usług płatniczych, w tym obejmujące systemy kart płatniczych, jeżeli takie umowy będą zawarte, albo w przypadku braku możliwości przedstawienia projektów takich umów - opis systemów, schematów, podmiotów lub infrastruktur, z którymi wnioskodawca będzie współpracował przy świadczeniu usług płatniczych;
3)
projekt umowy ramowej, jeżeli taka umowa będzie zawarta;
4)
projekty umów dotyczących powierzenia innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych, jeżeli takie umowy będą zawarte.
Opis założeń strategii, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
ogólną charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę obejmującą okres co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku, o ile w tym okresie wnioskodawca prowadził taką działalność;
2)
określenie strategii i celów oraz kierunków rozwoju działalności wnioskodawcy z uwzględnieniem działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej;
3)
analizę strategiczną z uwzględnieniem działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
Plan marketingowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
charakterystykę planowanych usług obejmującą:
a)
wskazanie podmiotów zaangażowanych przy świadczeniu danej usługi wraz z określeniem roli, w jakiej każdy z tych podmiotów występuje, z uwzględnieniem terminologii przyjętej w przepisach regulujących świadczenie usług płatniczych,
b)
opis działań i operacji, które będą wykonywane przez poszczególne podmioty w ramach każdej z planowanych usług, obejmujący opis kierunków i kolejnych etapów przepływu:
informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi przy świadczeniu poszczególnych usług, wraz ze schematem graficznym,
środków pieniężnych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi przy świadczeniu usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, wraz ze schematem graficznym, chyba że wnioskodawca zamierza świadczyć wyłącznie usługi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy,
c)
opis cech danej usługi, które będą identyfikowane przez wnioskodawcę jako kwalifikujące usługę do określonego rodzaju usług płatniczych,
d)
charakterystykę docelowej grupy klientów,
e)
zasady rozliczeń i rozrachunku pomiędzy podmiotami biorącymi udział w przekazywaniu środków pieniężnych,
f)
czas wykonania transakcji płatniczej,
g)
informację, czy wnioskodawca planuje wchodzić w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczych;
2)
informację, czy wnioskodawca zamierza udzielać pożyczek służących wykonywaniu transakcji płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, wraz ze wskazaniem limitów dla tych pożyczek;
3)
informację, czy wnioskodawca po uzyskaniu zezwolenia planuje świadczyć usługi płatnicze w innych państwach wraz ze wskazaniem tych państw;
4)
analizę otoczenia konkurencyjnego wnioskodawcy w danym segmencie rynku płatniczego;
5)
strategię kształtowania cen, w tym marży, opłat i prowizji;
6)
opis zamierzonych kanałów i metod dystrybucji i promocji usług płatniczych;
7)
opis przewidywanej grupy docelowej świadczenia usług płatniczych.
Plan działalności operacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, obejmuje informacje dotyczące:
1)
inwestycji i nakładów inwestycyjnych;
2)
źródeł finansowania inwestycji;
3)
sposobu realizacji wymogów nadzorczych dotyczących działalności instytucji płatniczych;
4)
polityki w zakresie korzystania z usług innych przedsiębiorców, za pośrednictwem których wnioskodawca zamierza świadczyć usługi płatnicze, z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z zawieranych umów;
5)
technologii, które będą stosowane przy świadczeniu usług płatniczych, z uwzględnieniem architektury systemów informatycznych, w tym opisu produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego, opisu zabezpieczeń technicznych i narzędzi, sposobu monitorowania transakcji, przepływu danych, stosowanego oprogramowania oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych i systemów;
6)
sieci dystrybucji z uwzględnieniem liczby placówek;
7)
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy, prowadzonej przez wnioskodawcę lub którą wnioskodawca zamierza prowadzić;
8)
wartości wskaźników będących podstawą dla określenia wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 61b ust. 5 oraz art. 117a ust. 7 ustawy.
Plan organizacji i zarządzania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, obejmuje:
1)
schemat i opis struktury organizacyjnej wnioskodawcy zawierający:
a)
opis funkcji i zadań każdej jednostki, komórki lub samodzielnego stanowiska w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy,
b)
określenie kompetencji i organizacji zarządu, jego składu osobowego oraz podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu,
c)
określenie kompetencji, organizacji i składu osobowego kontroli wewnętrznej wnioskodawcy, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile występują, z uwzględnieniem wskazania osób lub jednostek organizacyjnych realizujących funkcję nadzoru, takich jak członkowie niezależni lub komitety,
d)
określenie kluczowych funkcji w organizacji, w tym stanowisk organizacyjnych innych niż funkcje członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, z którymi związany jest zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności umożliwiający wywieranie znaczącego wpływu na kierowanie działalnością wnioskodawcy, w szczególności w zakresie księgowości i audytu wewnętrznego,
e)
opis systemu zarządzania i systemów dostarczających informacji wspierających zarządzanie,
f)
opis relacji z jednostką dominującą i innymi podmiotami z grupy wraz z graficznym schematem organizacyjnym grupy wskazującym jednostkę dominującą w grupie - w przypadku gdy wnioskodawca należy do grupy;
2)
informację dotyczącą zatrudnienia i założenia polityki zatrudnienia;
3)
wykaz wszystkich regulacji wewnętrznych wnioskodawcy, w tym strategii, polityk, procedur, instrukcji i metodyk odnoszących się do działalności w zakresie usług płatniczych;
4)
opis rozwiązań w zakresie powierzania innym przedsiębiorcom wykonywania określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych zawierający:
a)
politykę zlecania czynności na zewnątrz wraz ze wskazaniem osób w organizacji wnioskodawcy odpowiedzialnych za czynności powierzone (imię i nazwisko oraz funkcja w organizacji wnioskodawcy),
b)
opis czynności operacyjnych, których wykonywanie wnioskodawca planuje powierzyć innym podmiotom, wraz ze wskazaniem głównych cech tych czynności oraz opisem zasad kwalifikacji czynności operacyjnych jako istotnych w rozumieniu art. 86 ustawy,
c)
listę podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych, obejmującą informacje pozwalające na ich identyfikację, w tym nazwę (firmę) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
5)
zasady prowadzenia działalności za pośrednictwem agentów lub przez oddziały, z uwzględnieniem:
a)
polityki w zakresie korzystania z agentów lub oddziałów,
b)
planu kontroli, w tym kontroli zdalnych i kontroli na miejscu, które wnioskodawca zamierza przeprowadzać przynajmniej raz w roku w stosunku do oddziałów i agentów, oraz ich planowanej częstotliwości,
c)
opisu systemów informatycznych, procesów i infrastruktury, używanych przez agentów wnioskodawcy w celu wykonywania czynności w imieniu wnioskodawcy,
d)
zasad naboru, procedur monitorowania i szkolenia agentów oraz, jeżeli są dostępne, projektów warunków współpracy;
6)
wskazanie krajowego lub międzynarodowego systemu płatności, do którego wnioskodawca ma lub planuje mieć dostęp, jeżeli dotyczy.
1. 
Plan finansowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmuje:
1)
strukturę i opis dochodów z tytułu poszczególnych usług płatniczych;
2)
plan ilościowy usług uwzględniający:
a)
planowaną liczbę i wartość transakcji płatniczych oraz liczbę klientów w poszczególnych latach objętych planem, z podziałem na każdą z planowanych usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy,
b)
planowaną liczbę inicjowanych transakcji płatniczych w poszczególnych latach objętych planem, jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy,
c)
planowaną liczbę klientów, obsługiwanych rachunków płatniczych oraz zapytań ze strony klientów w poszczególnych latach objętych planem, jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy;
3)
plan przychodów;
4)
plan kosztów;
5)
plan rachunku wyników;
6)
plan nakładów inwestycyjnych;
7)
plan źródeł finansowania inwestycji z podziałem na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową;
8)
plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
9)
plan przepływów pieniężnych;
10)
plan bilansu;
11)
kalkulację funduszy własnych na okres objęty programem działalności z zastosowaniem zasad, o których mowa w art. 76 ustawy, wraz z zestawieniem struktury kapitału założycielskiego;
12)
ocenę finansową wraz z oceną efektywności i oceną wskaźnikową na podstawie zestawień planu finansowego;
13)
ocenę ryzyka, w szczególności na podstawie prognoz, o których mowa w ust. 2.
2. 
Plan finansowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-3 zawiera prognozy w scenariuszu przewidywanym przez wnioskodawcę i scenariuszu zakładającym istotne pogorszenie otoczenia, w jakim wnioskodawca będzie funkcjonował, z opisem podstawowych założeń tych scenariuszy, takich jak liczba i wartość transakcji, liczba klientów, polityka cen, średnia kwota transakcji i oczekiwany wzrost progu rentowności.
3. 
Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawione w ujęciu co najmniej kwartalnym.
1. 
Dokumenty i informacje, o których mowa w § 2-7, przedstawia się w formie pisemnej.
2. 
W dokumentach i informacjach, o których mowa w § 2-7, uwzględnia się także:
1)
dane dotyczące usług dodatkowych ściśle powiązanych ze świadczeniem usług płatniczych;
2)
dane w zakresie przedmiotu i rozmiaru prowadzonej innej działalności gospodarczej oraz przewidywanego jej wpływu na świadczenie usług płatniczych - w przypadku gdy jest prowadzona inna działalność gospodarcza lub istnieje zamiar prowadzenia takiej działalności.
Dokumenty, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy, obejmują:
1)
zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe wnioskodawcy, a także zatwierdzone roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, jeżeli istnieje obowiązek ich sporządzania, zbadane przez firmę audytorską w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), obejmujące:
a)
okres trzech ostatnich lat obrotowych, jeżeli wnioskodawca w tym okresie prowadził działalność gospodarczą,
b)
cały okres działalności, za który były sporządzane sprawozdania finansowe, jeżeli wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 lata obrotowe;
2)
podpisane przez kierownika jednostki i osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych śródroczne sprawozdanie finansowe zawierające co najmniej bilans i rachunek zysków i strat, sporządzone według stanu na dzień przypadający w okresie 1 miesiąca przed złożeniem wniosku, gdy wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy niż 1 rok obrotowy lub gdy sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało jeszcze sporządzone lub zatwierdzone;
3)
sprawozdanie z działalności za okres działalności w bieżącym roku obrotowym sporządzone według stanu na dzień przypadający w okresie 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku, gdy wnioskodawca prowadził działalność przez okres krótszy niż 1 rok obrotowy lub gdy sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało jeszcze sporządzone lub zatwierdzone;
4)
informacje o źródłach pochodzenia środków finansowych na pokrycie kapitału założycielskiego, w zakresie pozwalającym na stwierdzenie, że nie są w inny sposób obciążone ani nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy, obejmuje:
1)
w zakresie rozwiązań organizacyjnych:
a)
opis organizacji wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego struktury, jednostek, komórek organizacyjnych, funkcji, hierarchii, podległości i zasad obiegu informacji,
b)
zatwierdzone procedury podejmowania decyzji obejmujące pełen zakres prowadzonej działalności,
c)
zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086);
2)
w zakresie zasad zarządzania ryzykiem - określenie rodzajów ryzyka zidentyfikowanych przez wnioskodawcę, opis sposobów ich identyfikacji, pomiaru, szacowania, monitorowania, kontroli i ograniczania oraz zatwierdzone procedury w tym zakresie;
3)
w zakresie kontroli wewnętrznej:
a)
zasady badania i oceny w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej wraz z zatwierdzonymi procedurami w tym zakresie,
b)
zasady identyfikacji, oceny, kontroli i monitorowania zgodności prowadzonej działalności z ustawą, przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, regulacjami wewnętrznymi i standardami obowiązującymi na rynku usług płatniczych;
4)
opis zasad postępowania ze środkami pieniężnymi przyjmowanymi w celu wykonania transakcji płatniczych, zgodnie z art. 78 ustawy, wraz z zatwierdzonymi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie;
5)
procedurę monitorowania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz monitorowania i rozpatrywania skarg użytkowników, w tym skarg związanych z bezpieczeństwem, oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie obejmującą:
a)
definicje podstawowych pojęć zawartych w procedurze,
b)
środki organizacyjne i narzędzia zapobiegające oszustwom,
c)
szczegółowe informacje o osobach lub organach odpowiedzialnych za pomoc klientom w przypadku oszustw lub problemów technicznych lub za zarządzanie roszczeniami,
d)
kanały, za pośrednictwem których należy zgłaszać przypadki oszustwa,
e)
dane punktu kontaktowego dla klientów, w tym numer telefonu i adres e-mail,
f)
procedury zgłaszania incydentów, w tym przekazywania zgłoszeń organom wewnętrznym wnioskodawcy i podmiotom zewnętrznym, w tym powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o poważnych incydentach i oszustwach zgodnie z art. 32g ust. 1 i art. 32h ust. 1 ustawy,
g)
wykorzystywane narzędzia monitorowania oraz środki i procedury następcze stosowane w celu ograniczenia ryzyka w zakresie bezpieczeństwa;
6)
system komunikacji wewnętrznej obejmujący zasady przekazywania informacji istotnych z punktu widzenia organizacji i działania wnioskodawcy;
7)
procedurę lub procedury dotyczące przeprowadzania kontroli okresowych i stałych, w tym informacje na temat częstotliwości ich przeprowadzania oraz liczby osób wykonujących zadania w tym zakresie;
8)
procedurę lub procedury księgowe, zgodnie z którymi wnioskodawca będzie rejestrował i raportował swoje informacje finansowe;
9)
dane pozwalające na ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej lub osób odpowiedzialnych za funkcje kontroli wewnętrznej, w tym kontrole okresowe, stałe i kontrole zgodności, jak również aktualne życiorysy takiej osoby lub takich osób;
10)
dane pozwalające na ustalenie osoby biegłego rewidenta oraz identyfikację firm audytorskich;
11)
opis sposobu monitorowania i kontrolowania czynności, działań i zadań zleconych w ramach powierzenia innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych w celu uniknięcia pogorszenia jakości kontroli wewnętrznej wnioskodawcy;
12)
opis sposobu monitorowania i kontroli agentów i oddziałów w ramach kontroli wewnętrznej;
13)
opis zarządzania grupą, w przypadku gdy wnioskodawca jest jednostką zależną podmiotu posiadającego zezwolenie lub rejestrację właściwych organów sprawujących nadzór uprawniające do prowadzenia działalności na rynku finansowym;
14)
procedurę dokumentowania, monitorowania, śledzenia i ograniczania dostępu do danych szczególnie chronionych dotyczących płatności zawierającą:
a)
definicje podstawowych pojęć zawartych w procedurze,
b)
opis przepływu danych sklasyfikowanych jako dane szczególnie chronione dotyczące płatności w kontekście modelu działalności wnioskodawcy,
c)
opis narzędzi monitorowania,
d)
zasady oraz procedury uzyskiwania praw dostępu do danych szczególnie chronionych dotyczących płatności, z wyszczególnieniem prawa dostępu do wszystkich stosownych komponentów i systemów infrastruktury, w tym baz danych i kopii zapasowych,
e)
opis sposobu dokumentowania i przechowywania gromadzonych danych,
f)
informacje na temat zakładanego wewnętrznego lub zewnętrznego sposobu wykorzystania zgromadzonych danych, w tym również przez podmioty współpracujące z wnioskodawcą,
g)
opis wprowadzonego systemu informatycznego i środków ochrony technicznej, w tym szyfrowania lub generowania odpowiedników cyfrowych,
h)
zasady identyfikacji osób i organów lub innych jednostek organizacyjnych wnioskodawcy posiadających dostęp do danych szczególnie chronionych dotyczących płatności,
i)
wyjaśnienia sposobu wykrywania naruszeń i podejmowania działań następczych,
j)
informacje na temat corocznego programu kontroli wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych;
15)
rozwiązania zapewniające ciągłość działania wnioskodawcy obejmujące:
a)
analizę wpływu poważnego zdarzenia na działalność, mogącego spowodować jej zakłócenie lub przerwanie, obejmującą określenie:
parametrów czasu odtworzenia (Recovery Time Objective),
akceptowalnego poziomu utraconych danych wyrażonego w czasie (Recovery Point Objective),
aktywów chronionych,
b)
identyfikację awaryjnego systemu zapasowego oraz jego umiejscowienia, wskazanie zasad dostępu do infrastruktury informatycznej oraz określenie kluczowego oprogramowania i danych, które zostaną odzyskane po awarii lub zakłóceniu funkcjonowania systemu,
c)
wyjaśnienie, jakie działania zostaną podjęte w przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia lub zakłócenia funkcjonowania mającego wpływ na ciągłość działania, takiego jak awaria kluczowych systemów, utrata kluczowych danych, brak dostępu do pomieszczeń lub utrata kluczowych osób,
d)
wskazanie częstotliwości, z jaką wnioskodawca zamierza weryfikować rozwiązania zapewniające ciągłość działania i plany odtworzeniowe, w tym sposób rejestrowania wyników weryfikacji,
e)
opis przyjętych przez wnioskodawcę środków zapewniających wykonanie niezrealizowanych transakcji płatniczych oraz wygaśnięcie istniejących umów w przypadku zakończenia świadczenia usług płatniczych;
16)
zasady gromadzenia danych statystycznych dotyczących wyników działalności, transakcji i oszustw obejmujące dokumenty uzupełniające, takie jak instrukcje, metodyki i opis systemu wdrożonego w celu gromadzenia danych i określające:
a)
definicje podstawowych pojęć zawartych w zasadach,
b)
rodzaj gromadzonych danych dotyczących klientów, rodzaju usług płatniczych, kanałów dystrybucji usług, instrumentów płatniczych, obszarów działania i walut, w jakich dokonywane będą transakcje płatnicze,
c)
zakres gromadzonych danych w odniesieniu do określonych działań i podmiotów, w tym oddziałów i agentów, o ile wnioskodawca zamierza prowadzić działalność przez oddziały lub za pośrednictwem agentów,
d)
środki i sposoby gromadzenia danych,
e)
cel gromadzenia danych,
f)
częstotliwość gromadzenia danych;
17)
politykę bezpieczeństwa zawierającą:
a)
szczegółową analizę i ocenę ryzyka w odniesieniu do usług płatniczych, jakie wnioskodawca zamierza świadczyć, z uwzględnieniem środków kontroli, bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka podjętych w celu odpowiedniej ochrony klientów wnioskodawcy przed zidentyfikowanym ryzykiem wskazanym w dokumentacji dołączanej do wniosku, uwzględniającą wszystkie rodzaje ryzyka,
b)
opis systemów informatycznych zawierający:
wskazanie systemów informatycznych i elementów ich sieci,
opis biznesowych systemów informatycznych wspierających planowaną działalność, takich jak witryny internetowe, moduły i mechanizmy płatności, mechanizmy zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania oszustwom oraz rozliczania przyjętych środków pieniężnych,
opis wspierających systemów informatycznych wykorzystywanych do organizacji i zarządzania wnioskodawcy, takich jak systemy księgowe, sprawozdawcze, kadrowe, zarządzania stosunkami z klientami, poczty elektronicznej i udostępniania plików wewnętrznych,
informacje, czy systemy informatyczne są już używane przez wnioskodawcę lub grupę, do której należy, albo planowany termin ich wdrożenia,
c)
rodzaj autoryzowanych połączeń zewnętrznych, w szczególności z partnerami biznesowymi, dostawcami usług, podmiotami z grupy i pracownikami świadczącymi pracę na odległość, wraz z uzasadnieniem dla takich połączeń,
d)
dla każdego połączenia, o którym mowa w lit. c - mechanizmy i środki bezpieczeństwa logicznego, obejmujące:
rodzaj kontroli, jaką wnioskodawca będzie miał nad danym połączeniem, w szczególności wskazujące, czy będzie to kontrola techniczna, organizacyjna, prewencyjna czy wykrywcza, wykonywana w czasie rzeczywistym czy w formie przeglądów okresowych,
charakter i częstotliwość poszczególnych rodzajów kontroli nad danym połączeniem przy uwzględnieniu czynników, takich jak usługa katalogowa, otwieranie lub zamykanie linii komunikacyjnych, konfiguracja sprzętu bezpieczeństwa, generowanie kluczy lub certyfikatów uwierzytelniania klienta, monitorowanie systemu, uwierzytelnianie, poufność komunikacji, wykrywanie włamań, systemy antywirusowe i dzienniki,
e)
środki i mechanizmy bezpieczeństwa logicznego regulujące dostęp wewnętrzny do systemów informatycznych, uwzględniające:
informacje na temat technicznego i organizacyjnego charakteru oraz częstotliwość stosowania każdego środka bezpieczeństwa, w szczególności czy jest on prewencyjny, czy wykrywczy oraz czy jest wykonywany w czasie rzeczywistym,
sposób postępowania z rozdzieleniem środowisk informatycznych klientów, w przypadku gdy wnioskodawca współdzieli zasoby informatyczne,
f)
fizyczne środki i mechanizmy bezpieczeństwa pomieszczeń oraz centmm danych wnioskodawcy, takie jak kontrole dostępu i bezpieczeństwo środowiskowe,
g)
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług płatniczych zawierające:
procedurę uwierzytelniania klienta stosowaną w przypadku dostępu zarówno w celach informacyjnych, jak i w celach transakcyjnych wobec wszystkich dostępnych instrumentów płatniczych,
wyjaśnienie sposobu zapewnienia bezpiecznego przesyłania środków pieniężnych do odbiorcy oraz informację na temat integralności elementów uwierzytelniania, w szczególności tokenów sprzętowych i aplikacji mobilnych, zarówno w momencie rejestracji tych elementów dla danego użytkownika, jak i przedłużenia ich ważności lub ich odnowienia w przypadku utraty przez nie ważności,
opis systemów i procedur, które wnioskodawca wprowadził w celu analizy transakcji i identyfikacji transakcji podejrzanych lub nietypowych,
h)
wykaz głównych procedur w odniesieniu do systemów informatycznych wnioskodawcy lub, w przypadku procedur, które nie zostały jeszcze wdrożone, planowany termin ich wdrożenia;
18)
mechanizmy kontroli wewnętrznej zgodne z obowiązkami związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmujące:
a)
ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym ryzyka związanego z bazą klientów wnioskodawcy, udostępnionymi produktami i świadczonymi usługami, używanymi kanałami dystrybucji oraz geograficznymi obszarami działania wnioskodawcy,
b)
środki, które wnioskodawca wprowadził lub wprowadzi w celu zmniejszenia ryzyka i wypełnienia obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym stosowane procedury oceny ryzyka, zasady i procedury stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów oraz zasady i procedury wykrywania i zgłaszania podejrzanych transakcji, czynności lub innych działań,
c)
systemy i zasady dotyczące kontroli, które wnioskodawca wprowadził lub wprowadzi w celu zapewnienia, że oddziały i agenci przestrzegają obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w przypadku, gdy agent lub oddział prowadzi działalność w innym państwie członkowskim,
d)
rozwiązania, które wnioskodawca wprowadził lub wprowadzi, aby zapewnić, że pracownicy i agenci zostali właściwie przeszkoleni w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
e)
dane pozwalające na ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej za zapewnienie wypełniania przez wnioskodawcę obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dowód potwierdzający, że jej kompetencje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są wystarczające, aby zapewnić skuteczne wykonywanie tych obowiązków,
f)
systemy i zasady dotyczące kontroli, które wnioskodawca wprowadził lub wprowadzi, aby zapewnić:
aktualność i skuteczność polityki i procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
że agenci nie narażą wnioskodawcy na zwiększone ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu,
g)
podręcznik dla pracowników wnioskodawcy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami, jeżeli takie powiązania istnieją, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6a ustawy, obejmuje:
1)
wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają bliskie powiązania z wnioskodawcą, ze wskazaniem danych pozwalających na ustalenie tożsamości tych osób, zawierający w przypadku:
a)
osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo,
b)
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - firmę, siedzibę, wskazanie formy organizacyjnoprawnej, przedmiot działalności, wskazanie organów zarządzających i nadzorujących oraz osób wchodzących w skład tych organów, z podaniem danych, o których mowa w lit. a;
2)
wskazanie i opis charakteru powiązań;
3)
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które posiadają bliskie powiązania z wnioskodawcą - informację na temat przedmiotu tej działalności;
4)
informacje, czy podmiot blisko powiązany z wnioskodawcą jest podmiotem, którego działalność podlega nadzorowi organów właściwych do sprawowania nad nim nadzoru, ze wskazaniem takich organów.
1. 
Dokumenty zawierające dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 8 ustawy, pozwalające na ustalenie tożsamości:
1)
osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów wnioskodawcy, obejmują w odniesieniu do:
a)
osób fizycznych - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres,
b)
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - firmę, siedzibę i adres - z uwzględnieniem informacji o wielkości posiadanego pakietu akcji lub udziałów wnioskodawcy;
2)
osób zarządzających obejmują imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres.
2. 
W przypadku gdy wnioskodawca należy do grupy, dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, obejmują dane dotyczące podmiotów w tej grupie.
Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmują:
1)
w odniesieniu do wnioskodawcy informacje w zakresie:
a)
istotnych zobowiązań finansowych, w szczególności dotyczących kredytów i pożyczek, wraz z informacją o wierzycielach, w tym bankach kredytujących i pożyczkodawcach, oraz o przebiegu spłat tych zobowiązań,
b)
istotnych powiązań finansowych i gospodarczych wnioskodawcy z innymi podmiotami, z uwzględnieniem informacji o posiadanych znacznych pakietach akcji lub udziałów oraz posiadania statusu jednostki dominującej lub zależnej,
c)
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni albo oświadczenie o braku takiego orzeczenia,
d)
rodzaju prowadzonej aktualnie oraz przez okres 5 lat przed złożeniem wniosku działalności gospodarczej z podaniem numeru we właściwym rejestrze przedsiębiorców, formy organizacyjnoprawnej, przedmiotu działalności, wskazania organów zarządzających i nadzorujących wnioskodawcy oraz osób wchodzących w skład tych organów, z podaniem danych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a,
e)
wywiązywania się z obowiązków podatkowych za okres ostatnich 5 lat podatkowych przed złożeniem wniosku,
f)
przypadków odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
g)
podlegania nadzorowi lub kontroli właściwego organu sprawującego nadzór nad sektorem usług płatniczych lub innego organu wraz ze wskazaniem tego organu i zakresu sprawowanego nadzoru lub kontroli,
h)
prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia wnioskodawcy dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania,
i)
środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie ostatnich 5 lat przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:
wnioskodawcy w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli wykonywał lub wykonuje on działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie albo oświadczenie, że wnioskodawca nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
podmiotu i w okresie, w którym wnioskodawca jest lub był wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiadał i nie posiada takich akcji lub udziałów lub że nie był i nie jest takim wspólnikiem lub że nie jest taką jednostką dominującą,
j)
niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz w zakresie postępowań warunkowo umorzonych, udokumentowane informacją z Krajowego Rejestru Karnego, wydaną nie później niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, lub oświadczeniem wnioskodawcy w tym zakresie,
k)
zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowań administracyjnych, a w przypadku osób fizycznych, także zakończonych ukaraniem, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowań dyscyplinarnych,
l)
zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także informacje o zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu i w okresie, w którym wnioskodawca posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego wnioskodawca jest lub był jednostką dominującą,
m)
toczących się postępowań karnych w sprawach o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
n)
toczących się postępowań w sprawach cywilnych lub administracyjnych oraz przypadkach nałożenia sankcji lub tytułów wykonawczych wobec wnioskodawcy;
2)
w odniesieniu do osób zarządzających informacje w zakresie:
a)
określonym w pkt 1 lit. a, e, g, k oraz m,
b)
życiorysów zawodowych wskazujących w szczególności miejsca pracy, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy z okresu ostatnich pięciu lat pracy - w przypadku posiadania takich opinii,
c)
ukończonych:
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, formy (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), stopnia (studia pierwszego stopnia - licencjat, studia drogiego stopnia - magisterskie), uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia studiów,
studiów trzeciego stopnia, szkół doktorskich lub uzyskanych tytułów i stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, ze wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, jednostki naukowej lub szkoły doktorskiej, wydziału lub instytutu, zakresu dyscyplin, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,
studiów podyplomowych, aplikacji, szkoleń specjalistycznych i innych form uzupełniającego kształcenia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia,
szkół ponadpodstawowych, ze wskazaniem profilu wykształcenia oraz nazwy i roku ukończenia szkoły - jeżeli osoba zarządzająca nie posiada wyższego wykształcenia,
d)
podmiotów, którymi ta osoba zarządza, lub w których posiada znaczny pakiet akcji lub udziałów, przedstawione w formie wykazu, ze wskazaniem wielkości tego pakietu,
e)
rodzaju prowadzonej przez okres 5 lat przed złożeniem wniosku działalności gospodarczej wraz z poświadczoną kopią statutu lub umowy spółki albo innego dokumentu potwierdzającego przedmiot działalności takiej osoby, o ile taką działalność wykonuje lub wykonywała, wraz z informacją z właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ,
f)
przypadków odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,
g)
środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie ostatnich 5 lat przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:
osób zarządzających w związku z nieprawidłowościami w działalności wnioskodawcy, jeżeli wykonywał lub wykonuje on działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
podmiotu i w okresie, w którym osoba zarządzająca jest lub była wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że osoba zarządzająca nie posiadała i nie posiada takich akcji lub udziałów lub że nie była i nie jest takim wspólnikiem lub że nie jest taką jednostką dominującą,
h)
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowań warunkowo umorzonych, wydane nie później niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, lub oświadczenia w tym zakresie, a w przypadku, gdy osoba zarządzająca w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miała miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informacje w tym zakresie wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwe organy państw, w których osoba zarządzająca miała w tym okresie miejsce zamieszkania, nie później niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
i)
zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także zakończonych, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotu i w okresie, w którym osoba zarządzająca posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego osoba zarządzająca jest lub była jednostką dominującą,
j)
toczących się postępowań w sprawach cywilnych lub administracyjnych oraz przypadkach nałożenia sankcji lub tytułów wykonawczych wobec osoby zarządzającej,
k)
toczących się postępowań dyscyplinarnych lub administracyjnych o nałożenie kary lub innej sankcji, w tym sankcji administracyjnej,
l)
toczących się postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu i w okresie, w którym osoba taka posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego osoba zarządzająca jest lub była jednostką dominującą,
m)
postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową osoby zarządzającej, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występowała ona lub występuje jako strona,
n)
przypadków ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia lub stosunku o podobnym charakterze w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn tego ustania,
o)
przypadków dokonanej przez właściwy organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym oceny dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania podmiotem prowadzącym działalność na rynku finansowym, ze wskazaniem tego organu wraz z wynikiem takiej oceny,
p)
prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia tych osób, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;
3)
w odniesieniu do osób, które bezpośrednio lub pośrednio, jako jednostka dominująca najwyższego szczebla, posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów, informacje w zakresie:
a)
określonym w pkt 1 lit. f oraz j-m,
b)
środków nadzorczych, jakie były podejmowane w okresie ostatnich 5 lat przez właściwe organy sprawujące nadzór w stosunku do:
takiej osoby w związku z nieprawidłowościami w jej działalności, jeżeli taka osoba wykonuje lub wykonywała działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym taka osoba ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywała i nie wykonuje takiej działalności,
podmiotu i w okresie, w którym taka osoba jest lub była wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego taka osoba jest lub była jednostką dominującą, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że taka osoba nie posiadała i nie posiada takich akcji lub udziałów, lub że nie była i nie jest takim wspólnikiem lub jednostką dominującą,
takiej osoby będącej osobą fizyczną, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór, w których taka osoba będąca osobą fizyczną była członkiem organu stanowiącego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że taka osoba będąca osobą fizyczną nie była członkiem organu stanowiącego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór,
członków organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór, w których członek organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną był członkiem organu stanowiącego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że członek organu stanowiącego takiej osoby niebędącej osobą fizyczną nie był członkiem organu stanowiącego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór,
c)
toczących się postępowań dyscyplinarnych lub administracyjnych o nałożenie kary lub innej sankcji, w tym sankcji administracyjnej w stosunku do takiej osoby,
d)
toczących się postępowań sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko takiej osobie, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, a także postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu i w okresie, w którym taka osoba posiada lub posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego taka osoba jest lub była jednostką dominującą,
e)
przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia lub stosunku o podobnym charakterze w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn tego ustania - w przypadku osób fizycznych,
f)
prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowań z wniosku lub zawiadomienia tych osób, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania oraz oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania.
Informacje, o których mowa w § 9-12, przedstawia się w formie pisemnej, a informacje, o których mowa w § 13, przedstawia się w formie oświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego prawdziwość zawartych w nim informacji.
Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedstawia się w formie oświadczenia wnioskodawcy.
1. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski:
1)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonujących zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) lub
2)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z tych państw.
2. 
Tłumaczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w przypadku gdy do dokumentu urzędowego objętego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1) został dołączony wielojęzyczny standardowy formularz.
Załączane urzędowe odpisy dokumentów wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego powinny być poświadczone przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terenie państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938 i 939), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
Zamiast oryginału dokumentu może być przedstawiony jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub jego zmiany wszczętych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (Dz. U. poz. 1805), które utraciło moc z dniem 21 grudnia 2018 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1075).