§ 1. - Szczegółowy zakres informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.254.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego o:
a)
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych,
b)
wydanych postanowieniach i decyzjach dotyczących wyrobów budowlanych,
c)
wydanych opiniach o wyrobach budowlanych;
2)
sposób i termin przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1.