Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakres współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1960 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:
Do zakresu działania Komitetu Pracy i Płac, zwanego w dalszym ciągu "Komitetem", należą sprawy:

A) w dziedzinie płac i normowania pracy:

1) współdziałania przy opracowywaniu wytycznych dotyczących właściwych proporcji między wydajnością pracy a poziomem płac, czuwania nad realizacją tych proporcji ustalonych w narodowych planach gospodarczych przez analizę i kontrolę prawidłowości stosowania systemów płac i norm oraz przedkładania Radzie Ministrów informacji i wniosków w tym zakresie,

2) 1 badania działania systemów płac oraz systemu bodźców materialnego zainteresowania pracowników, inicjowania prac nad ich udoskonalaniem, badania stanu dyscypliny płac i prawidłowości dokumentacji płacowej, ustalania środków dla wzmocnienia dyscypliny płac, dokonywania doraźnych kontroli w tym zakresie, występowania do właściwych resortów z wnioskami oraz przedkładania Radzie Ministrów informacji i wniosków;

3) prowadzenia badań dotyczących proporcji płac oraz opracowywania wniosków dotyczących prawidłowego kształtowania się tych proporcji w poszczególnych działach gospodarki narodowej, wewnątrz tych działów, w administracji państwowej oraz między poszczególnymi grupami zawodowymi pracowników;

3a) 2 ustalania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów - współczynników bankowej korekty funduszu płac oraz zasad kształtowania funduszu płac przy przekraczaniu zadań planowych

4) inicjowania i opiniowania lub opracowywania wniosków dotyczących regulacji płac, zmian systemów płac, a w szczególności stawek płac, taryfikatorów kwalifikacyjnych, zasad premiowania, dodatków do płac i świadczeń w naturze oraz innych form materialnego zainteresowania pracowników;

5) związane z zawieraniem układów zbiorowych pracy i podpisywaniem protokołów dodatkowych do układów oraz prowadzenie ich rejestru;

6) opracowywania i opiniowania projektów przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy państwowych;

6a) 3 opracowywanie i opiniowanie w porozumieniu z Ministrem Finansów projektów przepisów dotyczących funduszu zakładowego, funduszu za osiągnięcia ekonomiczne i innych funduszów o podobnym charakterze;

7) prowadzenia badań nad metodami i prawidłowością normowania pracy i stosowania norm pracy; inicjowania prac nad usprawnieniem normowania pracy i wprowadzaniem norm technicznie uzasadnionych, wydawania ramowych instrukcji i zaleceń w zakresie normowania pracy oraz przedkładania Radzie Ministrów wniosków w zakresie przepisów dotyczących normowania pracy;

8) opiniowania wniosków dotyczących czasu pracy;

9) współpracy z Ministerstwem Finansów i bankami w zakresie kontroli gospodarki funduszem płac;

10) współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań płac realnych i poziomu stopy życiowej pracujących;

B) w dziedzinie zatrudnienia:

1) opracowywania przepisów i ustalania wytycznych w zakresie kierowania do zakładów pracy osób poszukujących pracy i terenowego przemieszczania rezerw roboczych;

2) nadzoru nad działalnością organów prezydiów rad narodowych do spraw zatrudnienia;

3) analizy i kontroli stanu zatrudnienia w gospodarce narodowej i analizy stanu zatrudnienia w administracji państwowej oraz przedstawiania wniosków w tym zakresie;

4) inicjowania możliwości dodatkowego zatrudnienia w ramach przydzielonych na ten cel funduszów;

5) opiniowania projektów planów rozmieszczenia szkół zawodowych;

6) 4 ustalania w porozumieniu z właściwymi ministrami wytycznych dotyczących zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych oraz ustalania rocznych planów rozdziału absolwentów szkół wyższych, sporządzanych na podstawie wniosków resortowych;

7) ustalania wytycznych dotyczących organizowania preorientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;

8) współpracy z właściwymi organami państwowymi i organizacjami społecznymi w sprawach szkolenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zatrudniania inwalidów;

9) współpracy z Komitetem Drobnej Wytwórczości, Centralnym Związkiem Spółdzielczości Pracy oraz prezydiami rad narodowych w zakresie kierunków rozmieszczenia inwestycji terenowych z punktu widzenia prawidłowego wykorzystania rezerw roboczych;

10) prowadzenia prac analitycznych w zakresie rozmieszczenia, struktury, wykorzystania i rozdziału zasobów rezerw roboczych;

11) 5 opracowywania - w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, a w odniesieniu do jednostek budżetowych także z Ministrem Finansów - wniosków w sprawie wykorzystania centralnej rezerwy zatrudnienia i funduszu płac i przedkładania ich Radzie Ministrów;

C) w dziedzinie prawa pracy:

1) opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów przepisów z dziedziny prawa pracy oraz wydawania przepisów wykonawczych z tej dziedziny;

2) wydawania wyjaśnień dotyczących stosowania prawa pracy;

3) analizy działania przepisów prawa pracy;

D) w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i zaopatrzeń rentowych:

1) opracowywania projektów ogólnych zasad polityki w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, ubezpieczenia rodzinnego oraz rent i zaopatrzeń;

2) opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów przepisów oraz wydawania przepisów wykonawczych dotyczących spraw, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem rent i zaopatrzeń należących do zakresu działania ministrów: Komunikacji, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości;

3) wydawania wyjaśnień dotyczących zasadniczych zagadnień związanych z wykonywaniem przepisów o ubezpieczeniu na wypadek choroby i macierzyństwa, ubezpieczeniu rodzinnym, o rentach i zaopatrzeniach;

4) współpracy z resortami, nie wyłączając resortów wymienionych w pkt 2, w celu koordynacji ich działalności w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących rent i zaopatrzeń, świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa oraz świadczeń rodzinnych;

E) w dziedzinie współpracy międzynarodowej:

organizowania i realizowania, we współdziałaniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, współpracy z zagranicą w zakresie spraw objętych działaniem Komitetu, a w szczególności:

1) współpracy z odpowiednimi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z Międzynarodową Organizacją Pracy i innymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi;

2) wymiany informacji, doświadczeń, ekspertów i stypendiów;

3) uczestnictwa w pracach mających na celu zawarcie umów międzynarodowych.

1.
Komitet współdziała z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów przy opracowywaniu przez nią projektów narodowych planów gospodarczych w zakresie:
1)
podziału dochodu narodowego, funduszu płac, świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzeń rentowych,
2)
zatrudnienia i wydajności pracy,
3)
zapotrzebowania na kadry fachowe,
4)
kierunków i rejonizacji inwestycji z punktu widzenia wykorzystania rezerw roboczych.
2.
Komitet zapewnia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów systematyczne informacje o zmianach w zasadach i formach wynagradzania potrzebnych do planowania funduszu płac.

§ 2a. 7 Komitet współdziała z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i właściwymi ministrami w planowaniu kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych oraz koordynuje z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej szkolenie uczniów tych szkół.

Komitet w zakresie wykonywania swych zadań współdziała z Centralną Radą Związków Zawodowych, a w szczególności w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych:
1)
opracowuje wnioski i projekty aktów normatywnych przedkładane Radzie Ministrów,
2)
opracowuje i wydaje akty normatywne i podstawowe wyjaśnienia.
1.
Uzgodnienia z Komitetem wymagają przedkładane Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych ministrów projekty dotyczące:
1)
systemów płac, stawek płac zasadniczych robotników i pracowników umysłowych, ramowych tabel płac i zasad zaszeregowania, ramowych zasad premiowania, wysokości i rodzajów świadczeń w naturze oraz innych dodatków do płac robotników i pracowników umysłowych zatrudnionych we wszystkich działach gospodarki uspołecznionej i administracji państwowej;
2)
zatrudnienia i werbunku siły roboczej;
3)
prawa pracy i stosunków służbowych pracowników i funkcjonariuszów państwowych;
4)
zaopatrzeń rentowych.
2.
W ramach wytycznych Rady Ministrów Komitet w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych wyraża zgodę na wydawanie przez właściwych ministrów przepisów dotyczących regulacji płac i świadczeń w naturze, udziela szczegółowych wytycznych w sprawie zawierania układów zbiorowych pracy oraz wyraża zgodę na zawarcie układów lub protokołów dodatkowych do tych układów.
3.
Uzgodnienia z Komitetem wymagają wydawane przez właściwych ministrów przepisy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zaopatrzeń rentowych.
1.
Komitet nadaje moc obowiązującą jednolitym normom pracy dla prac wspólnych występujących w różnych działach gospodarki narodowej.
2.
Komitet ma prawo wydawania wytycznych i zaleceń w zakresie zatrudnienia, płac i normowania pracy, stosowania prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych i o zaopatrzeniach rentowych w zakresie kompetencji Komitetu oraz w sprawach przewidzianych w przepisach szczególnych lub zleconych przez Radę Ministrów.
Komitet opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów projekty przepisów dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych i diet dla pracowników oraz wydaje wyjaśnienia w tych sprawach.
1.
Komitet współpracuje z resortami oraz z instytucjami naukowymi i wyższymi uczelniami w zakresie badań problemów zatrudnienia, wydajności pracy, normowania pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych i zaopatrzeń rentowych.
2.
Ministerstwa, urzędy centralne, prezydia rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są dostarczać Komitetowi na jego żądanie materiałów i opracowań w sprawach należących do zakresu działania Komitetu.
Decyzje, instrukcje, zalecenia i wyjaśnienia wydawane przez Komitet są publikowane w Dzienniku Urzędowym Komitetu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 część A pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń (Dz.U.69.14.101) z dniem 16 maja 1969 r.
2 § 1 część A pkt 3a dodany przez § 10 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
3 § 1 część A pkt 6a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń (Dz.U.69.14.101) z dniem 16 maja 1969 r.
4 § 1 część B pkt 6 zmieniony przez § 10 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
5 § 1 część B pkt 11 dodany przez § 10 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
6 § 2 zmieniony przez § 10 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.
7 § 2a dodany przez § 10 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz.U.69.20.148) z dniem 11 lipca 1969 r.