Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.31.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 czerwca 1960 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. Do zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie ministrów, zwanej dalej "Komisją", należy:
1) opracowywanie projektów perspektywicznych, wieloletnich i w ich ramach rocznych narodowych planów gospodarczych wraz z programami finansowymi w oparciu o projekty planów ministerstw (centralnych urzędów), zjednoczeń, prezydiów wojewódzkich rad narodowych, centralnych organizacji spółdzielczych i Polskiej Akademii Nauk co do badań naukowych oraz koordynowanie w tym zakresie prac ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych;
2) koordynowanie planów gospodarczych ministerstw, zjednoczeń i prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie zadań nie objętych narodowym planem gospodarczym oraz ustalanie w porozumieniu z właściwymi ministrami obowiązujących wskaźników ilościowych zadań produkcyjnych w poszczególnych asortymentach (wskaźników asortymentowych) nie objętych narodowym planem gospodarczym; ustalanie powyższych wskaźników asortymentowych, jeżeli może spowodować zwiększenie zakresu wskaźników dyrektywnych dla przedsiębiorstw, powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przedstawianie Radzie Ministrów opracowanych przez właściwych ministrów projektów kwartalnych planów: wewnętrznego obrotu towarowego, handlu zagranicznego, kasowych i kredytowych oraz przewozu kolejami; Rada Ministrów może upoważnić Komisję do zatwierdzania tych planów we własnym zakresie;
4) opiniowanie projektu budżetu Państwa;
5) w ramach zasad określonych przez Radę Ministrów ustalanie metod, trybu i terminów sporządzania projektów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów gospodarczych w sposób zapewniający należyty tok pracy nad projektami tych planów, jak również najpełniejsze wykorzystanie inicjatywy przedsiębiorstw oraz centralnych i terenowych organizacji gospodarczych, a także doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie;
5a) 1 ustalanie ogólnych zasad i wytycznych opracowywania i zatwierdzania założeń i projektów inwestycji oraz zasad organizacji służb inwestycyjnych;
6) zatwierdzanie w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Ministrów założeń i projektów wstępnych szczególnie ważnych inwestycji; analiza i zatwierdzanie w trybie rewizji, kontroli i nadzoru założeń i projektów wstępnych poszczególnych określonych przez Komisję inwestycji, których zatwierdzanie należy w zasadzie do właściwości ministrów;
7) opiniowanie wniosków przedstawionych Radzie Ministrów przez ministrów i inne organy administracji państwowej w sprawach mających wpływ na zmianę zadań wynikających z narodowych planów gospodarczych lub na ustalanie zadań w przyszłych planach gospodarczych;
8) dokonywanie na wniosek lub w porozumieniu z właściwym ministrem zmian zadań planowych ministerstw w zakresie nie naruszającym podstawowych zadań i proporcji narodowego planu gospodarczego, a ustalonym przez Radę Ministrów; Komisja przedkłada Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów okresowe sprawozdania o dokonanych zmianach zadań planowych;
9) kontrolowanie narodowych planów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zadań w zakresie asortymentu i jakości produkcji;
10) stosowanie w ramach obowiązującym przepisów i zgodnie z zakresem działania Komisji środków zmierzających do usunięcia trudności przy realizacji narodowych planów gospodarczych oraz do zapewnienia ich wykonania, jak również przedstawianie wniosków w tych sprawach, stosownie do właściwości, Radzie Ministrów lub ministrom;
11) dokonywanie analiz ogólnej sytuacji gospodarczej i przedstawianie Radzie Ministrów wniosków, dotyczących środków niezbędnych dla proporcjonalnego rozwoju gospodarki narodowej i jej poszczególnych działów i gałęzi w skali całego kraju i na poszczególnych terenach, jak również wniosków w zasadniczych sprawach ogólnej polityki gospodarczej, w szczególności dotyczących polityki zaopatrzenia ludności, cen, płac, zatrudnienia, polityki inwestycyjnej i handlu zagranicznego;
12) przedstawianie Radzie Ministrów analiz oraz rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania planów gospodarczych wraz z wnioskami wynikającymi z tych analiz i sprawozdań;
13) zatwierdzanie projektów bilansów artykułów określonych przez Radę Ministrów oraz zmian tych bilansów;
14) opiniowanie projektów bilansów artykułów podlegających zatwierdzeniu przez Radę Ministrów oraz opiniowanie lub wnioskowanie zmian tych bilansów;
15) zatwierdzanie projektów planów rozdziału artykułów określonych przez Radę Ministrów;
16) zatwierdzanie projektów planów rozdziału artykułów, których bilanse podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, jeżeli plany rozdziału są zgodne z założeniami zatwierdzonych bilansów;
17) dysponowanie rezerwą bilansową oraz zatwierdzanie wniosków co do dysponowania nadwyżkami powstałymi w toku wykonywania planu w zakresie artykułów, których bilanse podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Planowania;
18) ustanawianie doraźnie rozdzielnictwa określonych artykułów zaopatrzeniowych w przypadku, gdy stają się one ostro deficytowe, i przedkładanie Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów sprawozdań w tym zakresie;
19) ustalanie w razie potrzeby kolejności i terminów wykonywania umów na dostawę maszyn i urządzeń technicznych;
20) wykonywanie w ramach określonych przez Radę Ministrów uprawnień organu naczelnego w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego prezydiów rad narodowych;
21) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych dla potrzeb planowania gospodarki narodowej, jak również w zakresie ważniejszych zagadnień polityczno-gospodarczych, w szczególności dotyczących stosowania właściwych bodźców ekonomicznych, efektywności inwestycji i opłacalności wymiany towarowej z zagranicą;
22) współdziałanie w ustalaniu programu badań oraz zakresu, zasad i trybu prac statystyczno-sprawozdawczych, jak również wprowadzanie, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdawczości dla potrzeb analiz wykonania narodowych planów gospodarczych;
23) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych lub zleconych przez Radę Ministrów.
§  2.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji;
2) zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz
3) członkowie Komisji powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Komisji i jego zastępcy tworzą Prezydium Komisji.
§  3. Przewodniczący Komisji może w wykonaniu uchwał Komisji lub jej Prezydium wydawać zarządzenia i instrukcje w sprawach metod i trybu sporządzania planów gospodarczych oraz w sprawach zleconych przez Radę Ministrów, jak również na podstawie upoważnień ustawowych wydawać rozporządzenia w sprawach przewidzianych w tych ustawach.
§  4.
1. Przeprowadzanie badań i przygotowywanie spraw, o których mowa w § 1, należy do zadań komórek organizacyjnych Komisji, określonych w statucie organizacyjnym Komisji.
2. Pracami komórek organizacyjnych Komisji kieruje Przewodniczący Komisji oraz w ustalonym przez niego zakresie zastępcy Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji określi szczegółowy zakres prac poszczególnych komórek organizacyjnych Komisji.
§  5.
1. Ministerstwa, urzędy centralne, prezydia wojewódzkich rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są dostarczać lub udostępniać Komisji niezbędne materiały, opracowania i informacje w sprawach należących do zakresu działania Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może w porozumieniu z właściwym ministrem (kierownikiem centralnego urzędu udzielać zleceń odpowiednim państwowym jednostkom organizacyjnym na wykonanie prac badawczych z zakresu działania Komisji.
§  6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 58, poz. 271).
§  7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania oraz zainteresowanym ministrom.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 5a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 maja 1964 r. (Dz.U.64.18.104) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 marca 1964 r.