Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.840 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

Na podstawie art. 14d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania.
§  2.  Agent rozliczeniowy przekazuje do NBP następujące informacje, o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy:
1) liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim;
2) liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących pieniądz elektroniczny zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim;
3) liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze i pieniądz elektroniczny zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) liczba i wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz transakcji typu cashback, wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim;
6) liczba i wartość transakcji wykonanych u akceptantów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) liczba i wartość wykonanych transakcji płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu, zgłoszonych agentowi rozliczeniowemu przez wydawców instrumentów płatniczych, oraz wysokość strat poniesionych przez agenta rozliczeniowego i akceptantów spowodowanych tymi transakcjami.
§  3. 
1.  Wydawca instrumentu płatniczego przekazuje do NBP następujące informacje, o których mowa w art. 14b ust. 1 ustawy:
1) liczba wydanych kart płatniczych;
2) liczba wydanych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych i innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;
3) liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) liczba operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;
5) wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wartość operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;
7) liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę;
9) liczba i wartość usług polecenia przelewu wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) liczba i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) liczba i wartość usług polecenia zapłaty wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) liczba i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) liczba i wartość transakcji wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych;
14) liczba bankomatów;
15) liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim;
16) liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
17) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych i zarejestrowanych w bankomatach, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez właściciela bankomatu.
2.  Wydawca instrumentu płatniczego, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot, jest obowiązany przekazywać do NBP następujące informacje, o których mowa w art. 14b ust. 2 ustawy:
1) liczba instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie pieniądza elektronicznego;
3) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego;
4) liczba i wartość transakcji płatniczych pieniądzem elektronicznym wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę.
§  4.  Wydawca pieniądza elektronicznego jest obowiązany przekazywać do NBP następujące informacje, o których

mowa w art. 14b ust. 2 i art. 14c ust. 1 ustawy:

1) liczba wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego;
2) liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie pieniądza elektronicznego;
3) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu;
5) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę.
§  5.  Informacje, o których mowa w § 2-4, są przekazywane do NBP na formularzach, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
§  6.  (uchylony).
§  7.  Informacje, o których mowa w § 2-4, są przekazywane do NBP po raz pierwszy za drugi kwartał 2015 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZORY FORMULARZY - AGENCI ROZLICZENIOWI

Formularz ST.01

Liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych i liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze

Formularz ST.03

Liczba akceptantów z uwzględnieniem liczby punktów handlowo-usługowych i liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze

Formularz ST.02

Liczba akceptantów z uwzględnieniem punktów handlowo-usługowych i liczba urządzeń akceptujących pieniądz elektroniczny

Formularz ST.04

Liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze i pieniądz elektroniczny zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz ST.05

Liczba i wartość bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz transakcji typu cashback, wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim

Formularz ST.06

Liczba i wartość transakcji wykonanych u akceptantów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz ST.07

Liczba i wartość wykonanych transakcji płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość strat poniesionych agenta rozliczeniowego i akceptantów spowodowanych tymi transakcjami

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZORY FORMULARZY - WYDAWCY INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

Formularz FN.01

Liczba kart płatniczych wydanych przez wydawcę instrumentu płatniczego

Formularz FN.02

Liczba wydanych kart umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych i innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych

Formularz FN.03

Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.04

Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu wydanych kart płatniczych oraz innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych

Formularz FN.05

Wartość operacji dokonanych przy użyciu wydanych kart płatniczych danego rodzaju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim

Formularz FN.06

Wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu wydanych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz przy użyciu innych instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych

Formularz FN.07

Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.08

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę

Formularz FN.09

Liczba i wartość usług polecenia przelewu wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.10

Liczba i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.11

Liczba i wartość usług polecenia przelewu zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informacje uszczegółowione

Formularz FN.12

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty wykonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.13

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.14

Liczba i wartość usług polecenia zapłaty zleconych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informacje uszczegółowione

Formularz FN.15

Liczba i wartość transakcji wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych

Formularz FN.16

Liczba bankomatów

Formularz FN.17

Liczba bankomatów zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informacje uszczegółowione

Formularz FN.18

Liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim

Formularz FN.19

Liczba i wartość transakcji wykonanych w bankomatach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz FN.20

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych i zarejestrowanych w bankomatach, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez właściciela bankomatu

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZORY FORMULARZY - WYDAWCY INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH: INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH, NA KTÓRYCH JEST PRZECHOWYWANY PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY WYDANY PRZEZ INNY PODMIOT

Formularz IN.01

Liczba instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz IN.02

Liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot

Formularz IN.03

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot

Formularz IN.04

Liczba i wartość transakcji płatniczych pieniądzem elektronicznym wydanym przez inny podmiot wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych przez wydawcę

Formularz IN.05

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanego przez inny podmiot, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZORY FORMULARZY - WYDAWCY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO

Formularz PD.01

Liczba instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz PD.02

Liczba urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze umożliwiające przechowywanie pieniądza elektronicznego

Formularz PD.03

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu

Formularz PD.04

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz PD.05

Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanego przez wydawcę, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez wydawcę

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności (Dz.U.2003.175.1699), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez wydawców kart płatniczych danych o wydawanych przez nich kartach płatniczych (Dz.U.2003.175.1700) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez banki i instytucje pieniądza elektronicznego danych dotyczących wydanych przez nie instrumentów pieniądza elektronicznego (Dz.U.2003.175.1702), które utraciły moc z dniem 8 kwietnia 2014 r. zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1036).