Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.22.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 33, poz. 157) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie normuje zakres działania Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zasady jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz współpracę Urzędu ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach objętych zakresem działania Urzędu.
§  2. W ramach zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 157) Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako centralny organ administracji państwowej, zwany dalej "Urzędem Patentowym":
1) opracowuje projekty ustaw oraz innych aktów normatywnych z zakresu wynalazczości i ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, jak również wydaje przepisy prawne w tym zakresie na podstawie szczegółowych upoważnień zawartych w ustawach i innych aktach normatywnych,
2) prowadzi studia i prace badawcze w zakresie działalności wynalazczej i ochrony własności przemysłowej oraz ustala metody tej działalności,
3) przyjmuje zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych; bada je pod względem zdolności patentowej lub rejestrowej; udziela patentów na wynalazki i świadectw ochronnych na wzory użytkowe, wzory zdobnicze i znaki towarowe; prowadzi rejestr patentów, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów zdobniczych i rejestry znaków towarowych,
4) występuje z wnioskami do właściwych organów administracji państwowej i jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej w sprawach podejmowania prac w kierunku wprowadzania do gospodarki ważniejszych projektów wynalazczych, a w szczególności o włączanie ich realizacji do planów gospodarczych,
5) inicjuje w porozumieniu z właściwymi organami podejmowanie prac badawczych i doświadczalnych, dotyczących ważniejszych projektów wynalazczych, zwłaszcza projektów o charakterze międzyresortowym,
6) prowadzi informację patentową o krajowych wynalazkach, ważniejszych wynalazkach zagranicznych, o udzielonych prawach wyłącznych i współpracuje w tym zakresie z krajową siecią informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej,
7) dokonuje kontroli i analizy stosowania i zakresu upowszechniania ważniejszych projektów wynalazczych, jak również efektów ekonomicznych osiąganych w wyniku stosowania tych projektów w branżach i gałęziach gospodarki narodowej,
8) współdziała z właściwymi organami administracji państwowej w sprawach związanych z prawidłową organizacją zabezpieczenia w kraju i za granicą interesów państwa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych,
9) opiniuje na wniosek zainteresowanych instytucji materiały dotyczące nabycia od osób zagranicznych patentów, praw do wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych oraz licencji w tym zakresie,
10) współpracuje z urzędami do spraw wynalazczości krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i innych krajów w zakresie ochrony własności przemysłowej,
11) bierze udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu należenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do paryskiej Konwencji związkowej o ochronie własności przemysłowej i innych umów międzynarodowych z zakresu wynalazczości, wzorów zdobniczych i znaków towarowych,
12) ustala wytyczne w zakresie metod i programów szkolenia pracowników gospodarki uspołecznionej w zakresie wynalazczości i ochrony własności przemysłowej,
13) współdziała w organizowaniu szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych, przeprowadza egzaminy kandydatów na rzeczników patentowych, prowadzi listę rzeczników patentowych oraz wydaje decyzje o zawieszeniu prawa do wykonywania czynności rzecznika patentowego, jak również sprawuje nadzór nad formami działalności rzeczników patentowych,
14) prowadzi bibliotekę techniczną ze zbiorem polskich opisów patentowych i opisów wzorów użytkowych oraz zbiorem zagranicznych opisów patentowych,
15) upowszechnia wiadomości o wynalazczości i ochronie własności przemysłowej oraz prowadzi w tym zakresie działalność wydawniczą obejmującą prace naukowe, czasopisma fachowe i opisy patentowe,
16) wydaje organ Urzędu Patentowego pod nazwą "Wiadomości Urzędu Patentowego",
17) udziela opinii i wyjaśnień do przepisów z zakresu wynalazczości i ochrony własności przemysłowej,
18) wydaje decyzje w trybie postępowania spornego w sprawach określonych w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 48 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45).
§  3. Przy wykonywaniu swoich zadań Urząd Patentowy współdziała z właściwymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej, a w szczególności:
1) z Komitetem Nauki i Techniki w sprawach dostosowywania założeń rozwoju wynalazczości i ochrony własności przemysłowej do głównych kierunków rozwoju naukowo-technicznego i gospodarczego kraju; wykorzystania krajowych wynalazków przy realizacji zadań rozwoju nauki i techniki ustalonych w Narodowym Planie Gospodarczym oraz programach zakupu licencji, koordynowania działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz informacji patentowej, współpracy międzynarodowej dotyczącej wynalazczości i ochrony własności przemysłowej,
2) z Komitetem Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów w sprawach systemu bodźców materialnego zainteresowania rozwojem wynalazczości oraz ustalania wynagrodzeń dla rzeczników patentowych,
3) z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów w sprawach wprowadzania do planów gospodarczych realizacji ważniejszych projektów wynalazczych,
4) z Ministrem Finansów w sprawach związanych z finansowaniem wynalazczości oraz taryfy opłat za czynności rzeczników patentowych,
5) z Ministrem Handlu Zagranicznego w sprawach zgłaszania do ochrony za granicą polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych oraz wykonywania związanych z nimi praw, zgłoszeń z zagranicy projektów wynalazczych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, nabywania od osób zagranicznych praw wyłącznych uzyskanych przez te osoby w Polsce,
6) z Ministrem Kultury i Sztuki w sprawach wytycznych do działalności wydawniczej z zakresu wynalazczości,
7) z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawach kierunków i metod kształcenia kadr naukowych, inżynieryjnych, prawniczych i ekonomicznych oraz uczniów średnich szkół zawodowych w zakresie wynalazczości i ochrony własności przemysłowej,
8) z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w sprawach ochrony prawnej projektów wynalazczych tajnych, wchodzących w zakres obronności kraju, informacji patentowej w tym zakresie oraz postępowania w sprawach tajnych projektów wynalazczych,
9) z Ministrem Sprawiedliwości w sprawach związanych z wyznaczaniem przewodniczących kolegiów orzekających w postępowaniu spornym oraz przewodniczącego i jego zastępcy w Komisji Rozjemczej przy Urzędzie Patentowym,
10) z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w sprawach związanych z wyznaczaniem przewodniczącego i jego zastępców w Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym,
11) z Ministrem Spraw Zagranicznych w zakresie udziału w pracach organów międzynarodowych z tytułu należenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do paryskiej Konwencji związkowej o ochronie własności przemysłowej i innych umów międzynarodowych z zakresu wynalazczości, wzorów zdobniczych i znaków towarowych,
12) z zainteresowanymi ministerstwami, centralnymi urzędami i prezydiami wojewódzkich rad narodowych w zakresie zabezpieczenia interesów państwowych i prowadzenia właściwej z punktu widzenia gospodarki narodowej działalności w dziedzinie wynalazczości oraz stosowania ważniejszych projektów wynalazczych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, w zakresie szkolenia i zatrudniania rzeczników patentowych oraz szkolenia pracowników służb technicznych w dziedzinie wynalazczości, organizowania prac naukowo-badawczych i doświadczalnych dotyczących wybranych projektów wynalazczych, dokonywania badań i kontroli ochrony patentowej oraz informacji patentowej,
13) z Głównym Urzędem Statystycznym w sprawach form i zakresu sprawozdawczości obejmującej projekty wynalazcze, wzory zdobnicze i znaki towarowe,
14) z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i Centralnym Instytutem Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w sprawach informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz patentowej, opartej na wspólnych środkach technicznych informatyki.
§  4. Przy wykonywaniu swoich zadań Urząd Patentowy współpracuje z właściwymi instytucjami naukowymi i organizacjami zawodowymi, społecznymi i spółdzielczymi, a w szczególności:
1) z Centralną Radą Związków Zawodowych w sprawach ochrony praw twórców projektów wynalazczych, rozwoju masowego ruchu wynalazczego, rozwoju warunków twórczości technicznej w gospodarce narodowej, warunków i bodźców dla dokonywania, stosowania i rozpowszechniania projektów wynalazczych w gospodarce narodowej, szkolenia, popularyzacji i poradnictwa społecznego w zakresie wynalazczości, organizowania konkursów, narad aktywu społecznego oraz udziału przedstawicieli Centralnej Rady Związków Zawodowych w organach orzecznictwa patentowego,
2) z Polską Akademią Nauk w sprawach objęcia ochroną prawną dokonywanych przez jej pracowników rozwiązań technicznych, posiadających cechy wynalazków lub wzorów użytkowych, oraz opiniowania pod względem nowości innych ważniejszych projektów wynalazczych,
3) z Naczelną Organizacją Techniczną w sprawach pobudzania rozwoju twórczości technicznej, ochrony praw twórców projektów wynalazczych, szkolenia w zakresie wynalazczości, popularyzacji najnowszych osiągnięć wynalazczych, problematyki wynalazczości i ochrony patentowej w środowiskach technicznych oraz udziału przedstawicieli Naczelnej Organizacji Technicznej w organach orzecznictwa patentowego,
4) z zarządami centralnych związków spółdzielczych w sprawach organizowania i koordynowania zagadnień wynalazczości w organizacjach spółdzielczych i podległych im związkach spółdzielni i spółdzielniach,
5) z innymi instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wynalazczością, wchodzących w ich zakres działania,
6) ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków i instytucjami zajmującymi się wzornictwem przemysłowym, wzorami zdobniczymi, znakami towarowymi oraz wzorami użytkowymi w zakresie ich zewnętrznej formy.
§  5.
1. W wykonywaniu swoich zadań Urząd Patentowy występuje do:
1) naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, Polskiej Akademii Nauk, zarządów organizacji spółdzielczych i społecznych, organizacji technicznych, wyższych uczelni oraz placówek zaplecza naukowo-badawczego o udzielenie opinii w związku z oceną przydatności dla gospodarki narodowej projektów wynalazczych, jak również z wnioskami i postulatami w zakresie prac dotyczących stosowania ważniejszych projektów wynalazczych oraz w innych sprawach związanych z wynalazczością,
2) Polskiej Akademii Nauk, wyższych uczelni oraz placówek naukowo-badawczych o udzielenie opinii w związku z badaniem nowości zgłoszonych do Urzędu Patentowego projektów wynalazczych.
2. Wymienione w ust. 1 organy administracji i instytucje są obowiązane do udzielania Urzędowi Patentowemu opinii we wszystkich wyżej wyszczególnionych sprawach oraz do udostępniania wszystkich materiałów dotyczących organizacji i stanu rozwoju wynalazczości oraz ochrony patentowej, realizacji projektów wynalazczych, a także postulatów Urzędu Patentowego w zakresie jego ustawowej działalności.
§  6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Prezesowi Urzędu Patentowego oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.