Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.42.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1962 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.

Na podstawie art. 128 ust. 3 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Państwowa Rada Górnictwa działa przy Ministrze Przemysłu.
§  2. Do zakresu działania Państwowej Rady Górnictwa, zwanej w dalszych przepisach "Radą", należy:
1) opiniowanie kierunków rozwoju górnictwa, postępu technicznego w górnictwie oraz organizacji górnictwa;
2) przygotowywanie i opiniowanie zasad metodologicznych w dziedzinie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej złóż kopalin oraz opiniowanie zagadnień dotyczących bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, prawidłowej gospodarki złożami kopalin i ochrony powierzchni;
3) opiniowanie kierunków prac geologicznych oraz bilansów zasobów surowców mineralnych w zakresie dotyczącym zabezpieczenia prawidłowego rozwoju górnictwa i właściwego wykorzystania krajowej bazy surowcowej;
4) opiniowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz opieki socjalnej i zdrowotnej dla członków załóg górniczych, jak również opracowywanie w oparciu o sprawozdania zainteresowanych ministrów i kierowników urzędów centralnych rocznych sprawozdań o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych i zakładach prowadzących w ramach prac geologicznych roboty, górnicze lub wiercenia na zasadach prawa górniczego;
5) opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie zagadnień dotyczących działalności urzędów górniczych, a także organów państwowej administracji geologicznej w zakresie górnictwa;
6) opiniowanie i wnioskowanie w przedmiocie zagadnień dotyczących organizacji oraz programów szkolenia i specjalizacji kadr technicznych dla górnictwa w szkolnictwie wyższym i średnim;
7) opiniowanie projektów ustaw oraz innych przepisów dotyczących górnictwa i geologii, a w szczególności projektów przepisów wykonawczych do prawa górniczego lub prawa geologicznego w zakresie dotyczącym górnictwa, jak również inicjowanie prac nad podstawowymi przepisami wykonawczymi do prawa górniczego i prawa geologicznego, a w szczególności nad przepisami w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych;
8) opiniowanie spraw z zakresu górnictwa przekazanych przez zainteresowanych ministrów (kierowników urzędów centralnych);
9) 2 wykonywanie innych zadań w zakresie zlecanym przez Ministra Przemysłu.
§  3.
1. W skład Rady wchodzą: przewodniczący Rady, zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady oraz członkowie stali i niestali.
2. Przewodniczącego Rady i jego zastępców oraz sekretarza Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
§  4. 3 Członków stałych Rady w liczbie nie przekraczającej 40 osób powołuje Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z zakresu górnictwa, geologii, prawa i ekonomii, na wniosek Ministra Przemysłu, złożony w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Rady Górnictwa oraz zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych).
§  5. Członkami niestałymi Rady, zapraszanymi przez Przewodniczącego Rady na poszczególne posiedzenia Rady, są przedstawiciele ministrów (kierowników urzędów centralnych) nie wymienionych w § 4 oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych instytucji, których zakresu działania dotyczy sprawa rozpatrywana przez Radę.
§  6.
1. Organami Rady są:
1) prezydium Rady,
2) przewodniczący Rady,
3) sekretariat Rady.
2. 4 Prezydium Rady stanowią: przewodniczący Rady, jego zastępcy, sekretarz Rady oraz sześciu stałych członków Rady powołanych do prezydium uchwałą Rady.
§  7.
1. Rada, w sprawach należących do zakresu jej działania, podejmuje na posiedzeniach uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 stałych członków Rady.
2. Rada może upoważniać prezydium do podejmowania w określonym zakresie uchwał w jej imieniu.
3. 5 Przewodniczący Rady przekazuje opinie i wnioski Rady Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Przemysłu, jak również innym zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych), jeżeli sprawa była rozpatrywana przez Radę na ich wniosek.
§  8. 6 Ministerstwa (urzędy centralne), urzędy wojewódzkie oraz urzędy miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi, a także jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są dostarczać i udostępniać Radzie na jej żądanie materiały i informacje niezbędne do wydania opinii w sprawach należących do zakresu działania Rady.
§  9.
1. Dla wykonania swych zadań Rada może powoływać w razie potrzeby komisje lub zespoły robocze spośród swych członków lub spoza ich grona oraz inicjować albo prowadzić konieczne prace analityczne.
2. Przewodniczący Rady może zlecać w trybie określonym obowiązującymi przepisami opracowanie poszczególnych spraw i zagadnień członkom Rady, ich zespołom lub rzeczoznawcom spoza grona członków Rady.
§  10. 7 Szczegółowy tryb pracy Rady oraz zakres działania jej organów określi regulamin Rady nadany przez Ministra Przemysłu.
§  11. 8 Za udział w posiedzeniach członkowie Rady, jej komisji i zespołów otrzymują wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  12. 9
1. Wydatki Rady pokrywane są z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu.
2. Pracownicy sekretariatu Rady są pracownikami Ministerstwa Przemysłu.
§  13.
1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie Państwowej Rady Górnictwa (Dz. U. Nr 47, poz. 225).
2. Przepisy wydane na podstawie rozporządzenia określonego w ust. 1 zachowują moc do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.
§  14. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
2 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
3 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1987 r. (Dz.U.87.7.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.

4 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1987 r. (Dz.U.87.7.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1987 r.
5 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
7 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
8 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.
9 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.31.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1988 r.